Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > ไกด์ลิฟเตอร์
ไกด์ลิฟเตอร์
ไกด์ลิฟเตอร์ (INTP349)
ไกด์ลิฟเตอร์

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 GLF06-022-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-022-1

15

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-022-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-022-1.6

7

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-025-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-025-1

79

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-025-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-025-1.6

48

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-028-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-028-1

24

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-028-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-028-1.6

8

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-030-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-030-1

16

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-030-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-030-1.6

17

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-033-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-033-1

45

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-033-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-033-1.6

31

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-036-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-036-1

14

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-036-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-036-1.6

99

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF08-022-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-022-1

56

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-022-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-022-2

24

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-025-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-025-1

72

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-025-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-025-2

20

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-028-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-028-1

23

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-028-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-028-2

20

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-030-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-030-1

10

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-030-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-030-2

21

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-033-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-033-1

46

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-033-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-033-2

32

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-036-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-036-1

37

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF08-036-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-036-2

26

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-040-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-040-1

16

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-040-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-040-2

58

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF10-022-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-022-1.6

Pre-Order

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-022-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-022-2.5

Pre-Order

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-025-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-025-1.6

163

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-025-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-025-2.5

38

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-028-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-028-1.6

14

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-028-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-028-2.5

17

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-030-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-030-1.6

9

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-030-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-030-2.5

26

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-033-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-033-1.6

4

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-033-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-033-2.5

18

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-036-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-036-1.6

44

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-036-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-036-2.5

21

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-040-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-040-1.6

15

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-040-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-040-2.5

26

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-050-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-050-1.6

14

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-050-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-050-2.5

1

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF13-028-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-028-2.5

162

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-028-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-028-3.6

90

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-030-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-030-2.5

37

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-030-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-030-3.6

20

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-033-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-033-2.5

14

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-033-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-033-3.6

47

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-036-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-036-2.5

24

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-036-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-036-3.6

15

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-040-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-040-2.5

84

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-040-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-040-3.6

36

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-050-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-050-2.5

Pre-Order

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-050-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-050-3.6

30

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF16-028-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-028-2.5

Pre-Order

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-028-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-028-4

Pre-Order

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-030-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-030-2.5

48

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-030-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-030-4

22

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-033-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-033-2.5

15

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-033-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-033-4

47

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-036-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-036-2.5

10

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-036-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-036-4

45

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-040-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-040-2.5

5

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-040-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-040-4

78

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-050-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-050-2.5

12

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-050-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-050-4

56

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-060-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-060-2.5

30

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-060-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-060-4

13

ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF20-033-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-033-3.6

7

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-033-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-033-5

20

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-036-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-036-3.6

27

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-036-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-036-5

83

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-040-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-040-3.6

9

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-040-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-040-5

21

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-050-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-050-3.6

21

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-050-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-050-5

63

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-060-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-060-3.6

67

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-060-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-060-5

8

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-033-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-033-3.6

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-033-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-033-5

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-036-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-036-3.6

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-036-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-036-5

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-040-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-040-3.6

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-040-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-040-5

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-050-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-050-3.6

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-050-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-050-5

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-060-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-060-3.6

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-060-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-060-5

Pre-Order

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLFL06 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL06-(L15-75)

Pre-Order

ชิ้น 185.00 - 185.00
11 GLFL08 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL08-(L15-75)

Pre-Order

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 GLFL10 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL10-(L15-90)

Pre-Order

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 GLFL13 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL13-(L20-90)

Pre-Order

ชิ้น 280.00 - 280.00
11 GLFL16 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL16-(L20-90)

Pre-Order

ชิ้น 325.00 - 325.00
11 GLFL20 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL20-(L20-90)

Pre-Order

ชิ้น 390.00 - 390.00
ไกด์ลิฟเตอร์ INTP349