Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง)
สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง)
สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง) (INTP352)
สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง)

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 STON08-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-40

Pre-Order

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STON08-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-50

Pre-Order

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STON08-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-60

Pre-Order

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STON08-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-70

Pre-Order

ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON08-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-80

Pre-Order

ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-40

Pre-Order

ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-50

Pre-Order

ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-60

Pre-Order

ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-70

Pre-Order

ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-80

Pre-Order

ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-90

Pre-Order

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STON10-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-100

Pre-Order

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STON13-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-40

Pre-Order

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STON13-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-50

Pre-Order

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STON13-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-60

Pre-Order

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STON13-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-70

29

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STON13-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-80

30

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STON13-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-90

28

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STON13-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-100

30

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STON13-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-110

31

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STON13-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-120

29

ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STON16-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-050

10

ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STON16-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-60

9

ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STON16-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-70

13

ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STON16-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-80

17

ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STON16-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-90

26

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 STON16-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-100

20

ชิ้น 255.00 - 255.00
11 STON16-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-110

27

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STON16-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-120

26

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STON20-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-60

10

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-70

15

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-80

30

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-90

30

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-100

27

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-110

28

ชิ้น 335.00 - 335.00
11 STON20-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-120

30

ชิ้น 335.00 - 335.00
11 STON20-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-130

28

ชิ้น 405.00 - 405.00
11 STON20-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-140

30

ชิ้น 405.00 - 405.00
11 STON25-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-70

15

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STON25-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-80

30

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STON25-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-90

30

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STON25-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-100

16

ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STON25-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-110

30

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STON25-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-120

16

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STON25-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-130

30

ชิ้น 505.00 - 505.00
11 STON25-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-140

30

ชิ้น 505.00 - 505.00
11 STPN08-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-40

Pre-Order

ชิ้น 90.00 - 90.00
11 STPN08-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-50

Pre-Order

ชิ้น 90.00 - 90.00
11 STPN08-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-60

Pre-Order

ชิ้น 90.00 - 90.00
11 STPN08-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-70

Pre-Order

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN08-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-80

Pre-Order

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-40

22

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-50

Pre-Order

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-60

Pre-Order

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-70

Pre-Order

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-80

Pre-Order

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-90

Pre-Order

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STPN10-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-100

Pre-Order

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STPN13-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-40

Pre-Order

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 STPN13-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-50

Pre-Order

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 STPN13-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-60

Pre-Order

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 STPN13-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-70

29

ชิ้น 125.00 - 125.00
11 STPN13-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-80

17

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STPN13-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-90

30

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STPN13-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-100

30

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STPN13-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-110

28

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STPN13-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-120

29

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STPN16-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-050

5

ชิ้น 155.00 - 155.00
11 STPN16-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-60

11

ชิ้น 155.00 - 155.00
11 STPN16-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-70

9

ชิ้น 155.00 - 155.00
11 STPN16-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-80

16

ชิ้น 155.00 - 155.00
11 STPN16-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-90

13

ชิ้น 190.00 - 190.00
11 STPN16-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-100

22

ชิ้น 190.00 - 190.00
11 STPN16-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-110

30

ชิ้น 230.00 - 230.00
11 STPN16-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-120

8

ชิ้น 230.00 - 230.00
11 STPN20-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-60

5

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-70

5

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-80

22

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-90

10

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-100

20

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-110

8

ชิ้น 250.00 - 250.00
11 STPN20-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-120

23

ชิ้น 250.00 - 250.00
11 STPN25-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-70

15

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STPN25-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-80

20

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STPN25-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-90

13

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STPN25-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-100

20

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STPN25-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-110

26

ชิ้น 320.00 - 320.00
11 STPN25-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-120

21

ชิ้น 320.00 - 320.00
11 STPN25-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-130

26

ชิ้น 385.00 - 385.00
11 STPN25-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-140

21

ชิ้น 385.00 - 385.00
สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง) INTP352