Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > สตริปเปอร์ไกด์พิน
สตริปเปอร์ไกด์พิน
สตริปเปอร์ไกด์พิน (INTP351)
สตริปเปอร์ไกด์พิน

In Stock (5 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 STGH08-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH08-040

22

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STGH08-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH08-050

29

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STGH08-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH08-060

164

ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STGH08-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH08-070

66

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STGH08-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH08-080

21

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STGH08-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH08-090

Pre-Order

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STGH08-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH08-100

Pre-Order

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STGH08-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH08-110

Pre-Order

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STGH08-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH08-120

Pre-Order

ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STGH10-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-040

47

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STGH10-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-050

59

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STGH10-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-060

53

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STGH10-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-070

43

ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STGH10-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-080

64

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STGH10-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-090

27

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STGH10-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-100

29

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STGH10-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-110

Pre-Order

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STGH10-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-120

Pre-Order

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STGH10-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-130

Pre-Order

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STGH10-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-140

Pre-Order

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STGH10-150 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH10-150

Pre-Order

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STGH13-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-050

62

ชิ้น 145.00 - 145.00
11 STGH13-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-060

67

ชิ้น 145.00 - 145.00
11 STGH13-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-070

143

ชิ้น 145.00 - 145.00
11 STGH13-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-080

159

ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STGH13-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-090

189

ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STGH13-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-100

90

ชิ้น 170.00 - 170.00
11 STGH13-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-110

62

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STGH13-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-120

40

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STGH13-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-130

33

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGH13-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-140

Pre-Order

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGH13-150 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-150

Pre-Order

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGH13-160 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-160

Pre-Order

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGH13-170 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-170

Pre-Order

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGH13-180 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH13-180

Pre-Order

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGH16-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-050

26

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STGH16-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-060

83

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STGH16-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-070

87

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STGH16-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-080

272

ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STGH16-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-090

278

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STGH16-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-100

270

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STGH16-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-110

128

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STGH16-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-120

115

ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STGH16-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-130

61

ชิ้น 250.00 - 250.00
11 STGH16-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-140

45

ชิ้น 250.00 - 250.00
11 STGH16-150 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-150

Pre-Order

ชิ้น 350.00 - 350.00
11 STGH16-160 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-160

Pre-Order

ชิ้น 350.00 - 350.00
11 STGH16-170 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-170

Pre-Order

ชิ้น 350.00 - 350.00
11 STGH16-180 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-180

Pre-Order

ชิ้น 350.00 - 350.00
11 STGH16-190 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-190

Pre-Order

ชิ้น 350.00 - 350.00
11 STGH16-200 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH16-200

Pre-Order

ชิ้น 350.00 - 350.00
11 STGH20-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-060

85

ชิ้น 230.00 - 230.00
11 STGH20-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-070

54

ชิ้น 230.00 - 230.00
11 STGH20-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-080

133

ชิ้น 230.00 - 230.00
11 STGH20-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-090

157

ชิ้น 230.00 - 230.00
11 STGH20-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-100

280

ชิ้น 230.00 - 230.00
11 STGH20-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-110

76

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STGH20-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-120

135

ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STGH20-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-130

32

ชิ้น 330.00 - 330.00
11 STGH20-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-140

46

ชิ้น 330.00 - 330.00
11 STGH20-150 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-150

32

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STGH20-160 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-160

Pre-Order

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STGH20-170 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-170

Pre-Order

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STGH20-180 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-180

Pre-Order

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STGH20-190 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-190

Pre-Order

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STGH20-200 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH20-200

Pre-Order

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STGH25-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-070

33

ชิ้น 290.00 - 290.00
11 STGH25-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-080

67

ชิ้น 290.00 - 290.00
11 STGH25-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-090

56

ชิ้น 290.00 - 290.00
11 STGH25-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-100

68

ชิ้น 290.00 - 290.00
11 STGH25-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-110

67

ชิ้น 340.00 - 340.00
11 STGH25-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-120

34

ชิ้น 340.00 - 340.00
11 STGH25-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-130

46

ชิ้น 405.00 - 405.00
11 STGH25-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-140

85

ชิ้น 405.00 - 405.00
11 STGH25-150 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-150

45

ชิ้น 500.00 - 500.00
11 STGH25-160 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-160

Pre-Order

ชิ้น 500.00 - 500.00
11 STGH25-170 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-170

Pre-Order

ชิ้น 500.00 - 500.00
11 STGH25-190 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-190

Pre-Order

ชิ้น 500.00 - 500.00
11 STGH25-200 สตริปเปอร์ไกด์พิน STGH25-200

Pre-Order

ชิ้น 500.00 - 500.00
11 STGO08-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO 8-40

Pre-Order

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STGO08-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO 8-50

Pre-Order

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STGO08-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO 8-60

3

ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STGO08-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO 8-70

Pre-Order

ชิ้น 180.00 - 180.00
11 STGO08-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO 8-80

10

ชิ้น 180.00 - 180.00
11 STGO10-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO10-40

15

ชิ้น 180.00 - 180.00
11 STGO10-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO10-50

Pre-Order

ชิ้น 180.00 - 180.00
11 STGO10-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO10-60

8

ชิ้น 180.00 - 180.00
11 STGO10-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO10-70

22

ชิ้น 180.00 - 180.00
11 STGO10-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO10-80

20

ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STGO10-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO10-90

19

ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STGO10-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO10-100

4

ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STGO13-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO13-50

18

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STGO13-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO13-60

12

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STGO13-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO13-70

12

ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STGO13-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO13-80

16

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STGO13-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO13-90

16

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STGO13-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO13-100

38

ชิ้น 225.00 - 225.00
11 STGO13-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO13-110

21

ชิ้น 260.00 - 260.00
11 STGO13-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO13-120

13

ชิ้น 260.00 - 260.00
11 STGO16-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-50

7

ชิ้น 235.00 - 235.00
11 STGO16-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-60

31

ชิ้น 235.00 - 235.00
11 STGO16-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-70

20

ชิ้น 235.00 - 235.00
11 STGO16-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-80

49

ชิ้น 235.00 - 235.00
11 STGO16-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-90

43

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGO16-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-100

92

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGO16-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-110

14

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGO16-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-120

22

ชิ้น 275.00 - 275.00
11 STGO16-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-130

32

ชิ้น 320.00 - 320.00
11 STGO16-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO16-140

14

ชิ้น 320.00 - 320.00
11 STGO20-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO20-060

19

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STGO20-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO20-070

10

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STGO20-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO20-080

24

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STGO20-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO20-090

40

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STGO20-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO20-100

60

ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STGO20-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO20-110

46

ชิ้น 355.00 - 355.00
11 STGO20-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO20-120

69

ชิ้น 355.00 - 355.00
11 STGO20-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO20-130

14

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STGO20-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO20-140

18

ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STGO25-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO25-070

8

ชิ้น 385.00 - 385.00
11 STGO25-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO25-080

18

ชิ้น 385.00 - 385.00
11 STGO25-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO25-090

20

ชิ้น 385.00 - 385.00
11 STGO25-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO25-100

47

ชิ้น 385.00 - 385.00
11 STGO25-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO25-110

36

ชิ้น 445.00 - 445.00
11 STGO25-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO25-120

19

ชิ้น 445.00 - 445.00
11 STGO25-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO25-130

13

ชิ้น 525.00 - 525.00
11 STGO25-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบร่องน้ำมัน) STGO25-140

29

ชิ้น 525.00 - 525.00
สตริปเปอร์ไกด์พิน INTP351