Home > Punches Dies Retainers > ส่วนประกอบของไดเซท > ไกด์โพสท์ลูกปืน
ไกด์โพสท์ลูกปืน
ไกด์โพสท์ลูกปืน (INTP286)
ไกด์โพสท์ลูกปืน
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 BBGP20-120 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP20-120 22 ชิ้น 370.00 - 370.00
03 BBGP20-130 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP20-130 24 ชิ้น 370.00 - 370.00
03 BBGP20-140 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP20-140 25 ชิ้น 370.00 - 370.00
03 BBGP20-150 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP20-150 16 ชิ้น 405.00 - 405.00
03 BBGP20-160 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP20-160 174 ชิ้น 405.00 - 405.00
03 BBGP20-170 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP20-170 32 ชิ้น 405.00 - 405.00
03 BBGP20-180 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP20-180 24 ชิ้น 405.00 - 405.00
03 BBGP20-190 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP20-190 0 ชิ้น 435.00 - 435.00
03 BBGP20-200 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP20-200 10 ชิ้น 435.00 - 435.00
03 BBGP22-120 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP22-120 9 ชิ้น 370.00 - 370.00
03 BBGP22-130 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP22-130 13 ชิ้น 370.00 - 370.00
03 BBGP22-140 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP22-140 26 ชิ้น 370.00 - 370.00
03 BBGP22-150 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP22-150 21 ชิ้น 405.00 - 405.00
03 BBGP22-160 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP22-160 19 ชิ้น 405.00 - 405.00
03 BBGP22-170 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP22-170 14 ชิ้น 405.00 - 405.00
03 BBGP22-180 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP22-180 25 ชิ้น 405.00 - 405.00
03 BBGP22-190 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP22-190 21 ชิ้น 435.00 - 435.00
03 BBGP22-200 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP22-200 9 ชิ้น 435.00 - 435.00
03 BBGP25-120 (เลิกใช้)ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-120 0 ชิ้น 580.00 - 580.00
03 BBGP25-130 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-130 46 ชิ้น 455.00 - 455.00
03 BBGP25-140 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-140 19 ชิ้น 455.00 - 455.00
03 BBGP25-150 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-150 16 ชิ้น 455.00 - 455.00
03 BBGP25-160 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-160 11 ชิ้น 490.00 - 490.00
03 BBGP25-170 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-170 10 ชิ้น 490.00 - 490.00
03 BBGP25-180 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-180 18 ชิ้น 490.00 - 490.00
03 BBGP25-190 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-190 4 ชิ้น 530.00 - 530.00
03 BBGP25-200 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-200 22 ชิ้น 530.00 - 530.00
03 BBGP25-210 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP25-210 20 ชิ้น 530.00 - 530.00
03 BBGP28-130 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP28-130 58 ชิ้น 540.00 - 540.00
03 BBGP28-140 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP28-140 6 ชิ้น 540.00 - 540.00
03 BBGP28-150 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP28-150 24 ชิ้น 540.00 - 540.00
03 BBGP28-160 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP28-160 15 ชิ้น 580.00 - 580.00
03 BBGP28-170 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP28-170 54 ชิ้น 580.00 - 580.00
03 BBGP28-180 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP28-180 17 ชิ้น 580.00 - 580.00
03 BBGP28-190 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP28-190 9 ชิ้น 615.00 - 615.00
03 BBGP28-200 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP28-200 68 ชิ้น 615.00 - 615.00
03 BBGP28-210 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP28-210 7 ชิ้น 615.00 - 615.00
03 BBGP32-140 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP32-140 99 ชิ้น 595.00 - 595.00
03 BBGP32-150 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP32-150 31 ชิ้น 595.00 - 595.00
03 BBGP32-160 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP32-160 16 ชิ้น 595.00 - 595.00
03 BBGP32-170 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP32-170 2 ชิ้น 645.00 - 645.00
03 BBGP32-180 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP32-180 8 ชิ้น 645.00 - 645.00
03 BBGP32-190 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP32-190 14 ชิ้น 645.00 - 645.00
03 BBGP32-200 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP32-200 11 ชิ้น 695.00 - 695.00
03 BBGP32-210 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP32-210 4 ชิ้น 695.00 - 695.00
03 BBGP32-220 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP32-220 9 ชิ้น 695.00 - 695.00
03 BBGP36-140 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP36-140 22 ชิ้น 725.00 - 725.00
03 BBGP36-150 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP36-150 18 ชิ้น 725.00 - 725.00
03 BBGP36-160 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP36-160 10 ชิ้น 725.00 - 725.00
03 BBGP36-170 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP36-170 0 ชิ้น 775.00 - 775.00
03 BBGP36-180 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP36-180 20 ชิ้น 775.00 - 775.00
03 BBGP36-190 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP36-190 21 ชิ้น 775.00 - 775.00
03 BBGP36-200 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP36-200 14 ชิ้น 825.00 - 825.00
03 BBGP36-210 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP36-210 19 ชิ้น 825.00 - 825.00
03 BBGP36-220 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP36-220 0 ชิ้น 825.00 - 825.00
03 BBGP38-160 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP38-160 7 ชิ้น 765.00 - 765.00
03 BBGP38-170 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP38-170 15 ชิ้น 765.00 - 765.00
03 BBGP38-180 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP38-180 24 ชิ้น 765.00 - 765.00
03 BBGP38-190 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP38-190 22 ชิ้น 835.00 - 835.00
03 BBGP38-200 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP38-200 20 ชิ้น 835.00 - 835.00
03 BBGP38-210 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP38-210 6 ชิ้น 835.00 - 835.00
03 BBGP38-220 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP38-220 31 ชิ้น 905.00 - 905.00
03 BBGP38-230 ไกด์โพสต์ลูกปืน BBGP38-230 2 ชิ้น 905.00 - 905.00
03 BBGP38-240 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP38-240 0 ชิ้น 905.00 - 905.00
03 BBGP38-250 ไกด์โพสต์ลูกปืน BBGP38-250 21 ชิ้น 905.00 - 905.00
03 BBGP45-160 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP45-160 20 ชิ้น 875.00 - 875.00
03 BBGP45-170 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP45-170 0 ชิ้น 875.00 - 875.00
03 BBGP45-180 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP45-180 12 ชิ้น 875.00 - 875.00
03 BBGP45-190 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP45-190 0 ชิ้น 960.00 - 960.00
03 BBGP45-200 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP45-200 18 ชิ้น 960.00 - 960.00
03 BBGP45-210 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP45-210 0 ชิ้น 960.00 - 960.00
03 BBGP45-220 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP45-220 0 ชิ้น 1,045.00 - 1,045.00
03 BBGP45-230 ไกด์โพสต์ลูกปืน BBGP45-230 0 ชิ้น 1,045.00 - 1,045.00
03 BBGP45-240 ไกด์โพสต์ลูกปืน BBGP45-240 0 ชิ้น 1,045.00 - 1,045.00
03 BBGP45-250 ไกด์โพสต์ลูกปืน BBGP45-250 4 ชิ้น 1,045.00 - 1,045.00
03 BBGP50-190 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP50-190 0 ชิ้น 1,090.00 - 1,090.00
03 BBGP50-200 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP50-200 0 ชิ้น 1,090.00 - 1,090.00
03 BBGP50-210 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP50-210 0 ชิ้น 1,090.00 - 1,090.00
03 BBGP50-220 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP50-220 0 ชิ้น 1,215.00 - 1,215.00
03 BBGP50-230 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP50-230 0 ชิ้น 1,215.00 - 1,215.00
03 BBGP50-240 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP50-240 20 ชิ้น 1,215.00 - 1,215.00
03 BBGP50-250 ไกด์โพสท์ลูกปืน BBGP50-250 10 ชิ้น 1,215.00 - 1,215.00
ไกด์โพสท์ลูกปืน INTP286