Home > สปริง และยูรีเทน > SPRING > สปริงแม่พิมพ์ แรงกดปานกลาง
สปริงแม่พิมพ์ แรงกดปานกลาง
สปริงแม่พิมพ์ แรงกดปานกลาง (01 ASM)
ASM สปริงแม่พิมพ์ แรงกดปานกลาง (สีแดง) Medium Load Die Spring
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
01 ASM06-015 Die Spring Medium ASM06-015 (Red) 0 ชิ้น 26.00 - 26.00
01 ASM06-020 Die Spring Medium ASM06-020 (Red) 0 ชิ้น 27.00 - 27.00
01 ASM06-025 Die Spring Medium ASM06-025 (Red) 6 ชิ้น 29.00 - 29.00
01 ASM06-030 Die Spring Medium ASM06-030 (Red) 30 ชิ้น 32.00 - 32.00
01 ASM06-035 Die Spring Medium ASM06-035 (Red) 18 ชิ้น 35.00 - 35.00
01 ASM06-040 Die Spring Medium ASM06-040 (Red) 28 ชิ้น 35.00 - 35.00
01 ASM08-010 Die Spring Medium ASM08-010 (Red) 0 ชิ้น 19.00 - 19.00
01 ASM08-015 Die Spring Medium ASM08-015 (Red) 26 ชิ้น 19.00 - 19.00
01 ASM08-020 Die Spring Medium ASM08-020 (Red) 3 ชิ้น 23.00 - 23.00
01 ASM08-025 Die Spring Medium ASM08-025 (Red) 65 ชิ้น 25.00 - 25.00
01 ASM08-030 Die Spring Medium ASM08-030 (Red) 0 ชิ้น 26.00 - 26.00
01 ASM08-035 Die Spring Medium ASM08-035 (Red) 102 ชิ้น 27.00 - 27.00
01 ASM08-040 Die Spring Medium ASM08-040 (Red) 0 ชิ้น 29.00 - 29.00
01 ASM08-045 Die Spring Medium ASM08-045 (Red) 5 ชิ้น 35.00 - 35.00
01 ASM08-050 Die Spring Medium ASM08-050 (Red) 10 ชิ้น 41.00 - 41.00
01 ASM08-055 Die Spring Medium ASM08-055 (Red) 0 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM08-060 Die Spring Medium ASM08-060 (Red) 9 ชิ้น 51.00 - 51.00
01 ASM08-065 Die Spring Medium ASM08-065 (Red) 0 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM08-070 Die Spring Medium ASM08-070 (Red) 10 ชิ้น 62.00 - 62.00
01 ASM08-075 Die Spring Medium ASM08-075 (Red) 0 ชิ้น 68.00 - 68.00
01 ASM08-080 Die Spring Medium ASM08-080 (Red) 0 ชิ้น 74.00 - 74.00
01 ASM10-015 Die Spring Medium ASM10-015 (Red) 0 ชิ้น 19.00 - 19.00
01 ASM10-020 Die Spring Medium ASM10-020 (Red) 17 ชิ้น 19.00 - 19.00
01 ASM10-025 Die Spring Medium ASM10-025 (Red) 41 ชิ้น 23.00 - 23.00
01 ASM10-030 Die Spring Medium ASM10-030 (Red) 161 ชิ้น 26.00 - 26.00
01 ASM10-035 Die Spring Medium ASM10-035 (Red) 70 ชิ้น 27.00 - 27.00
01 ASM10-040 Die Spring Medium ASM10-040 (Red) 0 ชิ้น 29.00 - 29.00
01 ASM10-045 Die Spring Medium ASM10-045 (Red) 28 ชิ้น 32.00 - 32.00
01 ASM10-050 Die Spring Medium ASM10-050 (Red) 102 ชิ้น 35.00 - 35.00
01 ASM10-055 Die Spring Medium ASM10-055 (Red) 30 ชิ้น 35.00 - 35.00
01 ASM10-060 Die Spring Medium ASM10-060 (Red) 35 ชิ้น 38.00 - 38.00
01 ASM10-065 Die Spring Medium ASM10-065 (Red) 28 ชิ้น 41.00 - 41.00
01 ASM10-070 Die Spring Medium ASM10-070 (Red) 10 ชิ้น 41.00 - 41.00
01 ASM10-075 Die Spring Medium ASM10-075 (Red) 22 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM10-080 Die Spring Medium ASM10-080 (Red) 21 ชิ้น 51.00 - 51.00
01 ASM10-090 Die Spring Medium ASM10-090 (Red) 0 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASM12-015 Die Spring Medium ASM12-015 (Red) 0 ชิ้น 27.00 - 27.00
01 ASM12-020 Die Spring Medium ASM12-020 (Red) 109 ชิ้น 27.00 - 27.00
01 ASM12-025 Die Spring Medium ASM12-025 (Red) 39 ชิ้น 29.00 - 29.00
01 ASM12-030 Die Spring Medium ASM12-030 (Red) 75 ชิ้น 32.00 - 32.00
01 ASM12-035 Die Spring Medium ASM12-035 (Red) 59 ชิ้น 35.00 - 35.00
01 ASM12-040 Die Spring Medium ASM12-040 (Red) 111 ชิ้น 35.00 - 35.00
01 ASM12-045 Die Spring Medium ASM12-045 (Red) 2 ชิ้น 38.00 - 38.00
01 ASM12-050 Die Spring Medium ASM12-050 (Red) 69 ชิ้น 41.00 - 41.00
01 ASM12-055 Die Spring Medium ASM12-055 (Red) 55 ชิ้น 44.00 - 44.00
01 ASM12-060 Die Spring Medium ASM12-060 (Red) 98 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM12-065 Die Spring Medium ASM12-065 (Red) 0 ชิ้น 49.00 - 49.00
01 ASM12-070 Die Spring Medium ASM12-070 (Red) 59 ชิ้น 49.00 - 49.00
01 ASM12-075 Die Spring Medium ASM12-075 (Red) 10 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASM12-080 Die Spring Medium ASM12-080 (Red) 53 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM12-090 Die Spring Medium ASM12-090 (Red) 0 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASM14-020 Die Spring Medium ASM14-020 (Red) 0 ชิ้น 38.00 - 38.00
01 ASM14-025 Die Spring Medium ASM14-025 (Red) 50 ชิ้น 38.00 - 38.00
01 ASM14-030 Die Spring Medium ASM14-030 (Red) 11 ชิ้น 41.00 - 41.00
01 ASM14-035 Die Spring Medium ASM14-035 (Red) 37 ชิ้น 44.00 - 44.00
01 ASM14-040 Die Spring Medium ASM14-040 (Red) 26 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM14-045 Die Spring Medium ASM14-045 (Red) 42 ชิ้น 49.00 - 49.00
01 ASM14-050 Die Spring Medium ASM14-050 (Red) 21 ชิ้น 51.00 - 51.00
01 ASM14-055 Die Spring Medium ASM14-055 (Red) 18 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASM14-060 Die Spring Medium ASM14-060 (Red) 61 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASM14-065 Die Spring Medium ASM14-065 (Red) 24 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM14-070 Die Spring Medium ASM14-070 (Red) 40 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM14-075 Die Spring Medium ASM14-75 (Red) 33 ชิ้น 60.00 - 60.00
01 ASM14-080 Die Spring Medium ASM14-080 (Red) 9 ชิ้น 60.00 - 60.00
01 ASM14-090 Die Spring Medium ASM14-090 (Red) 47 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASM14-100 Die Spring Medium ASM14-100 (Red) 9 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASM16-020 Die Spring Medium ASM16-020 (Red) 0 ชิ้น 44.00 - 44.00
01 ASM16-025 Die Spring Medium ASM16-025 (Red) 45 ชิ้น 44.00 - 44.00
01 ASM16-030 Die Spring Medium ASM16-030 (Red) 36 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM16-035 Die Spring Medium ASM16-035 (Red) 11 ชิ้น 49.00 - 49.00
01 ASM16-040 Die Spring Medium ASM16-040 (Red) 68 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASM16-045 Die Spring Medium ASM16-045 (Red) 48 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASM16-050 Die Spring Medium ASM16-050 (Red) 61 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM16-055 Die Spring Medium ASM16-055 (Red) 15 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASM16-060 Die Spring Medium ASM16-060 (Red) 34 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASM16-065 Die Spring Medium ASM16-065 (Red) 6 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASM16-070 Die Spring Medium ASM16-070 (Red) 28 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASM16-075 Die Spring Medium ASM16-075 (Red) 17 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASM16-080 Die Spring Medium ASM16-080 (Red) 5 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASM16-090 Die Spring Medium ASM16-090 (Red) 21 ชิ้น 86.00 - 86.00
01 ASM16-100 Die Spring Medium ASM16-100 (Red) 33 ชิ้น 91.00 - 91.00
01 ASM18-020 Die Spring Medium ASM18-020 (Red) 8 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM18-025 Die Spring Medium ASM18-025 (Red) 3 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM18-030 Die Spring Medium ASM18-030 (Red) 42 ชิ้น 49.00 - 49.00
01 ASM18-035 Die Spring Medium ASM18-035 (Red) 91 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASM18-040 Die Spring Medium ASM18-040 (Red) 78 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASM18-045 Die Spring Medium ASM18-045 (Red) 3 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM18-050 Die Spring Medium ASM18-050 (Red) 18 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASM18-055 Die Spring Medium ASM18-055 (Red) 28 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASM18-060 Die Spring Medium ASM18-060 (Red) 15 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASM18-065 Die Spring Medium ASM18-065 (Red) 1 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASM18-070 Die Spring Medium ASM18-070 (Red) 64 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASM18-075 Die Spring Medium ASM18-075 (Red) 5 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASM18-080 Die Spring Medium ASM18-080 (Red) 9 ชิ้น 86.00 - 86.00
01 ASM18-090 Die Spring Medium ASM18-090 (Red) 22 ชิ้น 93.00 - 93.00
01 ASM18-100 Die Spring Medium ASM18-100 (Red) 21 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASM20-020 Die Spring Medium ASM20-020 (Red) 0 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM20-025 Die Spring Medium ASM20-025 (Red) 30 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM20-030 Die Spring Medium ASM20-030 (Red) 37 ชิ้น 49.00 - 49.00
01 ASM20-035 Die Spring Medium ASM20-035 (Red) 98 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASM20-040 Die Spring Medium ASM20-040 (Red) 106 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASM20-045 Die Spring Medium ASM20-045 (Red) 53 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM20-050 Die Spring Medium ASM20-050 (Red) 46 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASM20-055 Die Spring Medium ASM20-055 (Red) 77 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASM20-060 Die Spring Medium ASM20-060 (Red) 61 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASM20-065 Die Spring Medium ASM20-065 (Red) 63 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASM20-070 Die Spring Medium ASM20-070 (Red) 0 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASM20-075 Die Spring Medium ASM20-075 (Red) 31 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASM20-080 Die Spring Medium ASM20-080 (Red) 21 ชิ้น 86.00 - 86.00
01 ASM20-090 Die Spring Medium ASM20-090 (Red) 12 ชิ้น 93.00 - 93.00
01 ASM20-100 Die Spring Medium ASM20-100 (Red) 42 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASM20-125 Die Spring Medium ASM20-125 (Red) 76 ชิ้น 110.00 - 110.00
01 ASM20-150 Die Spring Medium ASM20-150 (Red) 0 ชิ้น 124.00 - 124.00
01 ASM22-025 Die Spring Medium ASM22-025 (Red) 88 ชิ้น 49.00 - 49.00
01 ASM22-030 Die Spring Medium ASM22-030 (Red) 0 ชิ้น 51.00 - 51.00
01 ASM22-035 Die Spring Medium ASM22-035 (Red) 0 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASM22-040 Die Spring Medium ASM22-040 (Red) 20 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASM22-045 Die Spring Medium ASM22-045 (Red) 0 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM22-050 Die Spring Medium ASM22-050 (Red) 58 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM22-055 Die Spring Medium ASM22-055 (Red) 36 ชิ้น 60.00 - 60.00
01 ASM22-060 Die Spring Medium ASM22-060 (Red) 63 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASM22-065 Die Spring Medium ASM22-065 (Red) 15 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASM22-070 Die Spring Medium ASM22-070 (Red) 16 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASM22-075 Die Spring Medium ASM22-075 (Red) 11 ชิ้น 73.00 - 73.00
01 ASM22-080 Die Spring Medium ASM22-080 (Red) 15 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASM22-090 Die Spring Medium ASM22-090 (Red) 12 ชิ้น 82.00 - 82.00
01 ASM22-100 Die Spring Medium ASM22-100 (Red) 30 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASM22-125 Die Spring Medium ASM22-125 (Red) 30 ชิ้น 97.00 - 97.00
01 ASM22-150 Die Spring Medium ASM22-150 (Red) 24 ชิ้น 110.00 - 110.00
01 ASM25-025 Die Spring Medium ASM25-025 (Red) 29 ชิ้น 47.00 - 47.00
01 ASM25-030 Die Spring Medium ASM25-030 (Red) 115 ชิ้น 49.00 - 49.00
01 ASM25-035 Die Spring Medium ASM25-035 (Red) 105 ชิ้น 55.00 - 55.00
01 ASM25-040 Die Spring Medium ASM25-040 (Red) 2 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASM25-045 Die Spring Medium ASM25-045 (Red) 90 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM25-050 Die Spring Medium ASM25-050 (Red) 119 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASM25-055 Die Spring Medium ASM25-055 (Red) 136 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASM25-060 Die Spring Medium ASM25-060 (Red) 196 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASM25-065 Die Spring Medium ASM25-065 (Red) 29 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASM25-070 Die Spring Medium ASM25-070 (Red) 55 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASM25-075 Die Spring Medium ASM25-075 (Red) 69 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASM25-080 Die Spring Medium ASM25-080 (Red) 105 ชิ้น 86.00 - 86.00
01 ASM25-090 Die Spring Medium ASM25-090 (Red) 237 ชิ้น 93.00 - 93.00
01 ASM25-100 Die Spring Medium ASM25-100 (Red) 173 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASM25-125 Die Spring Medium ASM25-125 (Red) 97 ชิ้น 114.00 - 114.00
01 ASM25-150 Die Spring Medium ASM25-150 (Red) 0 ชิ้น 133.00 - 133.00
01 ASM25-175 Die Spring Medium ASM25-175 (Red) 39 ชิ้น 148.00 - 148.00
01 ASM27-025 Die Spring Medium ASM27-025 (Red) 14 ชิ้น 51.00 - 51.00
01 ASM27-030 Die Spring Medium ASM27-030 (Red) 14 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASM27-035 Die Spring Medium ASM27-035 (Red) 54 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM27-040 Die Spring Medium ASM27-040 (Red) 70 ชิ้น 60.00 - 60.00
01 ASM27-045 Die Spring Medium ASM27-045 (Red) 36 ชิ้น 66.00 - 66.00
01 ASM27-050 Die Spring Medium ASM27-050 (Red) 51 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASM27-055 Die Spring Medium ASM27-055 (Red) 28 ชิ้น 73.00 - 73.00
01 ASM27-060 Die Spring Medium ASM27-060 (Red) 75 ชิ้น 79.00 - 79.00
01 ASM27-065 Die Spring Medium ASM27-065 (Red) 97 ชิ้น 82.00 - 82.00
01 ASM27-070 Die Spring Medium ASM27-070 (Red) 24 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASM27-075 Die Spring Medium ASM27-075 (Red) 5 ชิ้น 88.00 - 88.00
01 ASM27-080 Die Spring Medium ASM27-080 (Red) 22 ชิ้น 91.00 - 91.00
01 ASM27-090 Die Spring Medium ASM27-090 (Red) 54 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASM27-100 Die Spring Medium ASM27-100 (Red) 40 ชิ้น 106.00 - 106.00
01 ASM27-125 Die Spring Medium ASM27-125 (Red) 32 ชิ้น 124.00 - 124.00
01 ASM27-150 Die Spring Medium ASM27-150 (Red) 13 ชิ้น 144.00 - 144.00
01 ASM27-175 Die Spring Medium ASM27-175 (Red) 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
01 ASM30-025 Die Spring Medium ASM30-025 (Red) 31 ชิ้น 56.00 - 56.00
01 ASM30-030 Die Spring Medium ASM30-030 (Red) 29 ชิ้น 57.00 - 57.00
01 ASM30-035 Die Spring Medium ASM30-035 (Red) 6 ชิ้น 64.00 - 64.00
01 ASM30-040 Die Spring Medium ASM30-040 (Red) 289 ชิ้น 69.00 - 69.00
01 ASM30-045 Die Spring Medium ASM30-045 (Red) 180 ชิ้น 75.00 - 75.00
01 ASM30-050 Die Spring Medium ASM30-050 (Red) 161 ชิ้น 82.00 - 82.00
01 ASM30-055 Die Spring Medium ASM30-055 (Red) 302 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASM30-060 Die Spring Medium ASM30-060 (Red) 255 ชิ้น 88.00 - 88.00
01 ASM30-065 Die Spring Medium ASM30-065 (Red) 88 ชิ้น 93.00 - 93.00
01 ASM30-070 Die Spring Medium ASM30-070 (Red) 184 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASM30-075 Die Spring Medium ASM30-075 (Red) 81 ชิ้น 103.00 - 103.00
01 ASM30-080 Die Spring Medium ASM30-080 (Red) 102 ชิ้น 106.00 - 106.00
01 ASM30-090 Die Spring Medium ASM30-090 (Red) 253 ชิ้น 114.00 - 114.00
01 ASM30-100 Die Spring Medium ASM30-100 (Red) 114 ชิ้น 127.00 - 127.00
01 ASM30-125 Die Spring Medium ASM30-125 (Red) 107 ชิ้น 151.00 - 151.00
01 ASM30-150 Die Spring Medium ASM30-150 (Red) 140 ชิ้น 175.00 - 175.00
01 ASM30-175 Die Spring Medium ASM30-175 (Red) 50 ชิ้น 202.00 - 202.00
01 ASM30-200 Die Spring Medium ASM30-200 (Red) 35 ชิ้น 224.00 - 224.00
01 ASM35-040 Die Spring Medium ASM35-040 (Red) 107 ชิ้น 83.00 - 83.00
01 ASM35-045 Die Spring Medium ASM35-045 (Red) 79 ชิ้น 91.00 - 91.00
01 ASM35-050 Die Spring Medium ASM35-050 (Red) 219 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASM35-055 Die Spring Medium ASM35-055 (Red) 57 ชิ้น 106.00 - 106.00
01 ASM35-060 Die Spring Medium ASM35-060 (Red) 86 ชิ้น 110.00 - 110.00
01 ASM35-065 Die Spring Medium ASM35-065 (Red) 114 ชิ้น 118.00 - 118.00
01 ASM35-070 Die Spring Medium ASM35-070 (Red) 104 ชิ้น 127.00 - 127.00
01 ASM35-075 Die Spring Medium ASM35-075 (Red) 19 ชิ้น 133.00 - 133.00
01 ASM35-080 Die Spring Medium ASM35-080 (Red) 174 ชิ้น 140.00 - 140.00
01 ASM35-090 Die Spring Medium ASM35-090 (Red) 113 ชิ้น 151.00 - 151.00
01 ASM35-100 Die Spring Medium ASM35-100 (Red) 136 ชิ้น 167.00 - 167.00
01 ASM35-125 Die Spring Medium ASM35-125 (Red) 94 ชิ้น 202.00 - 202.00
01 ASM35-150 Die Spring Medium ASM35-150 (Red) 24 ชิ้น 238.00 - 238.00
01 ASM35-175 Die Spring Medium ASM35-175 (Red) 13 ชิ้น 271.00 - 271.00
01 ASM35-200 Die Spring Medium ASM35-200 (Red) 13 ชิ้น 306.00 - 306.00
01 ASM40-040 Die Spring Medium ASM40-040 (Red) 29 ชิ้น 99.00 - 99.00
01 ASM40-045 Die Spring Medium ASM40-045 (Red) 13 ชิ้น 106.00 - 106.00
01 ASM40-050 Die Spring Medium ASM40-050 (Red) 151 ชิ้น 110.00 - 110.00
01 ASM40-055 Die Spring Medium ASM40-055 (Red) 3 ชิ้น 120.00 - 120.00
01 ASM40-060 Die Spring Medium ASM40-060 (Red) 102 ชิ้น 127.00 - 127.00
01 ASM40-065 Die Spring Medium ASM40-065 (Red) 90 ชิ้น 134.00 - 134.00
01 ASM40-070 Die Spring Medium ASM40-070 (Red) 18 ชิ้น 142.00 - 142.00
01 ASM40-075 Die Spring Medium ASM40-075 (Red) 4 ชิ้น 152.00 - 152.00
01 ASM40-080 Die Spring Medium ASM40-080 (Red) 35 ชิ้น 158.00 - 158.00
01 ASM40-090 Die Spring Medium ASM40-090 (Red) 109 ชิ้น 178.00 - 178.00
01 ASM40-100 Die Spring Medium ASM40-100 (Red) 94 ชิ้น 193.00 - 193.00
01 ASM40-125 Die Spring Medium ASM40-125 (Red) 99 ชิ้น 233.00 - 233.00
01 ASM40-150 Die Spring Medium ASM40-150 (Red) 152 ชิ้น 276.00 - 276.00
01 ASM40-175 Die Spring Medium ASM40-175 (Red) 105 ชิ้น 319.00 - 319.00
01 ASM40-200 Die Spring Medium ASM40-200 (Red) 57 ชิ้น 361.00 - 361.00
01 ASM40-225 Die Spring Medium ASM40-225 (Red) 0 ชิ้น 399.00 - 399.00
01 ASM40-250 Die Spring Medium ASM40-250 (Red) 38 ชิ้น 434.00 - 434.00
01 ASM40-275 Die Spring Medium ASM40-275 (Red) 14 ชิ้น 514.00 - 514.00