Home > ดอกส่วาน-End Mill > Solid carbide mill > Solid carbide drill
Solid carbide drill
Solid carbide drill (30 503.)
Solid carbide drill
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 503.030.00 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.030.10 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.031.00 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.031.10 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.032.00 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.032.10 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.033.00 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.033.10 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.034.00 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.034.10 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.035.00 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.035.10 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.036.00 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.036.10 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.037.00 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.037.10 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.038.00 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.038.10 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.039.00 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.039.10 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.040.00 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.040.10 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.041.00 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.041.10 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.042.00 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.042.10 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.043.00 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.043.10 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.044.00 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.044.10 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.045.00 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.045.10 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.046.00 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.046.10 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.047.00 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.047.10 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.048.00 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.048.10 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.049.00 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.049.10 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.050.00 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.050.10 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.051.00 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.051.10 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.052.00 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.052.10 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.053.00 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.053.10 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.054.00 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.054.10 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.055.00 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.055.10 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.056.00 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.056.10 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.057.00 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.057.10 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.058.00 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.058.10 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.059.00 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.059.10 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.060.00 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.060.10 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
30 503.061.00 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.061.10 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.062.00 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.062.10 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.063.00 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.063.10 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.064.00 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.064.10 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.065.00 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.065.10 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.066.00 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.066.10 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.067.00 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.067.10 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.068.00 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.068.10 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.069.00 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.069.10 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.070.00 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.070.10 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
30 503.071.00 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.071.10 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.072.00 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.072.10 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.073.00 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.073.10 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.074.00 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.074.10 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.075.00 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.075.10 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.076.00 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.076.10 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.077.00 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.077.10 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.078.00 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.078.10 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.079.00 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.079.10 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.080.00 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.080.10 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.081.00 Solid carbide drill D1=8.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.081.10 Solid carbide drill D1=8.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
30 503.082.00 Solid carbide drill D1=8.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.082.10 Solid carbide drill D1=8.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.083.00 Solid carbide drill D1=8.3 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.083.10 Solid carbide drill D1=8.3 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.084.00 Solid carbide drill D1=8.4 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.084.10 Solid carbide drill D1=8.4 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.085.00 Solid carbide drill D1=8.5 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.085.10 Solid carbide drill D1=8.5 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.086.00 Solid carbide drill D1=8.6 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.086.10 Solid carbide drill D1=8.6 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.087.00 Solid carbide drill D1=8.7 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.087.10 Solid carbide drill D1=8.7 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.088.00 Solid carbide drill D1=8.8 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.088.10 Solid carbide drill D1=8.8 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.089.00 Solid carbide drill D1=8.9 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.089.10 Solid carbide drill D1=8.9 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.090.00 Solid carbide drill D1=9.0 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.090.10 Solid carbide drill D1=9.0 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.091.00 Solid carbide drill D1=9.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.091.10 Solid carbide drill D1=9.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.092.00 Solid carbide drill D1=9.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.092.10 Solid carbide drill D1=9.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.093.00 Solid carbide drill D1=9.3 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.093.10 Solid carbide drill D1=9.3 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.094.00 Solid carbide drill D1=9.4 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.094.10 Solid carbide drill D1=9.4 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.095.00 Solid carbide drill D1=9.5 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.095.10 Solid carbide drill D1=9.5 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.096.00 Solid carbide drill D1=9.6 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.096.10 Solid carbide drill D1=9.6 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.097.00 Solid carbide drill D1=9.7 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.097.10 Solid carbide drill D1=9.7 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.098.00 Solid carbide drill D1=9.8 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.098.10 Solid carbide drill D1=9.8 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.099.00 Solid carbide drill D1=9.9 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.099.10 Solid carbide drill D1=9.9 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.100.00 Solid carbide drill D1=10.0 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.100.10 Solid carbide drill 10.0X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
30 503.101.00 Solid carbide drill D1=10.1 D2=12 L1=102 L2=55 NL=35 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.101.10 Solid carbide drill 10.1X12X102X55X35 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.102.00 Solid carbide drill D1=10.2 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.102.10 Solid carbide drill 10.2X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.103.00 Solid carbide drill D1=10.3 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.103.10 Solid carbide drill 10.3X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.104.00 Solid carbide drill D1=10.4 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.104.10 Solid carbide drill 10.4X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.105.00 Solid carbide drill D1=10.5 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.105.10 Solid carbide drill 10.5X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.106.00 Solid carbide drill D1=10.6 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.106.10 Solid carbide drill 10.6X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.107.00 Solid carbide drill D1=10.7 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.107.10 Solid carbide drill 10.7X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.108.00 Solid carbide drill D1=10.8 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.108.10 Solid carbide drill 10.8X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.109.00 Solid carbide drill D1=10.9 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.109.10 Solid carbide drill 10.9X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.110.00 Solid carbide drill D1=11.0 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.110.10 Solid carbide drill 11.0X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.111.00 Solid carbide drill D1=11.1 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.111.10 Solid carbide drill 11.1X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.112.00 Solid carbide drill D1=11.2 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.112.10 Solid carbide drill 11.2X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.113.00 Solid carbide drill D1=11.3 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.113.10 Solid carbide drill 11.3X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.114.00 Solid carbide drill D1=11.4 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.114.10 Solid carbide drill 11.4X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.115.00 Solid carbide drill D1=11.5 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.115.10 Solid carbide drill 11.5X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.116.00 Solid carbide drill D1=11.6 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.116.10 Solid carbide drill 11.6X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.117.00 Solid carbide drill D1=11.7 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.117.10 Solid carbide drill 11.7X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.118.00 Solid carbide drill D1=11.8 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.118.10 Solid carbide drill 11.8X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.119.00 Solid carbide drill D1=11.9 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.119.10 Solid carbide drill 11.9X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.120.00 Solid carbide drill D1=12.0 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.120.10 Solid carbide drill 12.0X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
30 503.123.00 Solid carbide drill D1=12.3 D2=14 L1=107 L2=60 NL=43 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.123.10 Solid carbide drill 12.3X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.125.00 Solid carbide drill D1=12.5 D2=14 L1=107 L2=60 NL=43 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.125.10 Solid carbide drill 12.5X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.128.00 Solid carbide drill D1=12.8 D2=14 L1=107 L2=60 NL=43 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.128.10 Solid carbide drill 12.8X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.130.00 Solid carbide drill D1=13.0 D2=14 L1=107 L2=60 NL=43 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.130.10 Solid carbide drill 13.0X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.135.00 Solid carbide drill D1=13.5 D2=14 L1=107 L2=60 NL=43 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.135.10 Solid carbide drill 13.5X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.138.00 Solid carbide drill D1=13.8 D2=14 L1=107 L2=60 NL=43 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.138.10 Solid carbide drill 13.8X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.140.00 Solid carbide drill D1=14.0 D2=14 L1=107 L2=60 NL=43 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.140.10 Solid carbide drill 14.0X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น 4,155.00 - 4,155.00
30 503.142.00 Solid carbide drill D1=14.2 D2=16 L1=115 L2=65 NL=45 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.142.10 Solid carbide drill 14.2X16X115X65X45 HB 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.145.00 Solid carbide drill D1=14.5 D2=16 L1=115 L2=65 NL=45 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.145.10 Solid carbide drill 14.5X16X115X65X45 HB 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.148.00 Solid carbide drill D1=14.8 D2=16 L1=115 L2=65 NL=45 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.148.10 Solid carbide drill 14.8X16X115X65X45 HB 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.150.00 Solid carbide drill D1=15.0 D2=16 L1=115 L2=65 NL=45 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.150.10 Solid carbide drill 15.0X16X115X65X45 HB 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.155.00 Solid carbide drill D1=15.5 D2=16 L1=115 L2=65 NL=45 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.155.10 Solid carbide drill 15.5X16X115X65X45 HB 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.158.00 Solid carbide drill D1=15.8 D2=16 L1=115 L2=65 NL=45 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.158.10 Solid carbide drill 15.8X16X115X65X45 HB 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.160.00 Solid carbide drill D1=16.0 D2=16 L1=115 L2=65 NL=45 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.160.10 Solid carbide drill 16.0X16X115X65X45 HB 0 ชิ้น 5,405.00 - 5,405.00
30 503.165.00 Solid carbide drill D1=16.5 D2=18 L1=123 L2=73 NL=51 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.165.10 Solid carbide drill 16.5X18X123X73X51 HB 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.168.00 Solid carbide drill D1=16.8 D2=18 L1=123 L2=73 NL=51 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.168.10 Solid carbide drill 16.8X18X123X73X51 HB 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.170.00 Solid carbide drill D1=17.0 D2=18 L1=123 L2=73 NL=51 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.170.10 Solid carbide drill 17.0X18X123X73X51 HB 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.175.00 Solid carbide drill D1=17.5 D2=18 L1=123 L2=73 NL=51 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.175.10 Solid carbide drill 17.5X18X123X73X51 HB 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.178.00 Solid carbide drill D1=17.8 D2=18 L1=123 L2=73 NL=51 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.178.10 Solid carbide drill 17.8X18X123X73X51 HB 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00
30 503.180.00 Solid carbide drill D1=18.0 D2=18 L1=123 L2=73 NL=51 0 ชิ้น 7,480.00 - 7,480.00