Home > Punches Dies Retainers > ส่วนประกอบของไดเซท > ไกด์โพสท์แบบถอดได้
ไกด์โพสท์แบบถอดได้
ไกด์โพสท์แบบถอดได้ (INTP285)
ไกด์โพสท์แบบถอดได้
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
03 GPR20-080 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-80 (นอก STD) 1 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR20-085 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-85 21 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR20-090 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-90 38 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR20-095 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-95 16 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR20-100 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-100 14 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR20-105 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-105 20 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR20-110 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-110 50 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR20-115 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-115 17 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR20-120 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-120 20 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR20-125 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-125 30 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR20-130 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-130 21 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR20-135 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-135 23 ชิ้น 545.00 - 545.00
03 GPR20-140 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-140 7 ชิ้น 545.00 - 545.00
03 GPR20-150 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-150 18 ชิ้น 545.00 - 545.00
03 GPR20-160 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR20-160 23 ชิ้น 545.00 - 545.00
03 GPR22-090 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-90 31 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR22-095 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-95 5 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR22-100 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-100 2 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR22-105 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-105 15 ชิ้น 480.00 - 480.00
03 GPR22-110 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-110 5 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR22-115 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-115 4 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR22-120 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-120 12 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR22-125 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-125 21 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR22-130 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-130 6 ชิ้น 515.00 - 515.00
03 GPR22-135 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-135 22 ชิ้น 545.00 - 545.00
03 GPR22-140 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-140 20 ชิ้น 545.00 - 545.00
03 GPR22-150 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-150 6 ชิ้น 545.00 - 545.00
03 GPR22-160 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR22-160 11 ชิ้น 545.00 - 545.00
03 GPR25-095 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-95 13 ชิ้น 535.00 - 535.00
03 GPR25-100 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-100 22 ชิ้น 535.00 - 535.00
03 GPR25-105 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-105 12 ชิ้น 535.00 - 535.00
03 GPR25-110 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-110 11 ชิ้น 535.00 - 535.00
03 GPR25-115 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-115 21 ชิ้น 580.00 - 580.00
03 GPR25-120 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-120 26 ชิ้น 580.00 - 580.00
03 GPR25-125 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-125 27 ชิ้น 580.00 - 580.00
03 GPR25-130 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-130 20 ชิ้น 580.00 - 580.00
03 GPR25-135 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-135 27 ชิ้น 580.00 - 580.00
03 GPR25-140 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-140 14 ชิ้น 620.00 - 620.00
03 GPR25-150 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-150 20 ชิ้น 620.00 - 620.00
03 GPR25-160 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-160 7 ชิ้น 620.00 - 620.00
03 GPR25-170 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR25-170 20 ชิ้น 620.00 - 620.00
03 GPR28-095 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-95 17 ชิ้น 615.00 - 615.00
03 GPR28-100 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-100 18 ชิ้น 615.00 - 615.00
03 GPR28-105 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-105 36 ชิ้น 615.00 - 615.00
03 GPR28-110 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-110 6 ชิ้น 615.00 - 615.00
03 GPR28-115 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-115 7 ชิ้น 665.00 - 665.00
03 GPR28-120 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-120 16 ชิ้น 665.00 - 665.00
03 GPR28-125 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-125 8 ชิ้น 665.00 - 665.00
03 GPR28-130 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-130 5 ชิ้น 665.00 - 665.00
03 GPR28-135 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-135 0 ชิ้น 665.00 - 665.00
03 GPR28-140 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-140 21 ชิ้น 715.00 - 715.00
03 GPR28-150 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-150 17 ชิ้น 715.00 - 715.00
03 GPR28-160 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-160 11 ชิ้น 715.00 - 715.00
03 GPR28-170 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR28-170 17 ชิ้น 715.00 - 715.00
03 GPR32-100 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-100 12 ชิ้น 765.00 - 765.00
03 GPR32-105 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-105 20 ชิ้น 765.00 - 765.00
03 GPR32-110 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-110 29 ชิ้น 765.00 - 765.00
03 GPR32-115 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-115 5 ชิ้น 820.00 - 820.00
03 GPR32-120 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-120 24 ชิ้น 820.00 - 820.00
03 GPR32-125 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-125 0 ชิ้น 820.00 - 820.00
03 GPR32-130 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-130 44 ชิ้น 820.00 - 820.00
03 GPR32-135 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-135 31 ชิ้น 820.00 - 820.00
03 GPR32-140 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-140 49 ชิ้น 875.00 - 875.00
03 GPR32-150 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-150 17 ชิ้น 875.00 - 875.00
03 GPR32-160 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-160 21 ชิ้น 875.00 - 875.00
03 GPR32-170 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-170 8 ชิ้น 875.00 - 875.00
03 GPR32-180 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR32-180(นอก STD) 0 ชิ้น 975.00 - 975.00
03 GPR36-100 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-100 22 ชิ้น 905.00 - 905.00
03 GPR36-105 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-105 32 ชิ้น 905.00 - 905.00
03 GPR36-110 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-110 12 ชิ้น 905.00 - 905.00
03 GPR36-115 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-115 0 ชิ้น 970.00 - 970.00
03 GPR36-120 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-120 7 ชิ้น 970.00 - 970.00
03 GPR36-125 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-125 0 ชิ้น 970.00 - 970.00
03 GPR36-130 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-130 37 ชิ้น 970.00 - 970.00
03 GPR36-135 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-135 0 ชิ้น 970.00 - 970.00
03 GPR36-140 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-140 5 ชิ้น 1,035.00 - 1,035.00
03 GPR36-150 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-150 3 ชิ้น 1,035.00 - 1,035.00
03 GPR36-160 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-160 26 ชิ้น 1,035.00 - 1,035.00
03 GPR36-170 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR36-170 23 ชิ้น 1,035.00 - 1,035.00
03 GPR38-110 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-110 4 ชิ้น 945.00 - 945.00
03 GPR38-115 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-115 0 ชิ้น 945.00 - 945.00
03 GPR38-120 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-120 8 ชิ้น 945.00 - 945.00
03 GPR38-125 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-125 0 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
03 GPR38-130 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-130 8 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
03 GPR38-135 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-135 0 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
03 GPR38-140 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-140 16 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
03 GPR38-150 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-150 32 ชิ้น 1,030.00 - 1,030.00
03 GPR38-160 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-160 20 ชิ้น 1,120.00 - 1,120.00
03 GPR38-170 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-170 15 ชิ้น 1,120.00 - 1,120.00
03 GPR38-180 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR38-180 19 ชิ้น 1,120.00 - 1,120.00
03 GPR45-110 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-110 25 ชิ้น 1,270.00 - 1,270.00
03 GPR45-115 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-115 0 ชิ้น 1,270.00 - 1,270.00
03 GPR45-120 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-120 29 ชิ้น 1,270.00 - 1,270.00
03 GPR45-125 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-125 0 ชิ้น 1,455.00 - 1,455.00
03 GPR45-130 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-130 10 ชิ้น 1,455.00 - 1,455.00
03 GPR45-135 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-135 0 ชิ้น 1,455.00 - 1,455.00
03 GPR45-140 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-140 44 ชิ้น 1,455.00 - 1,455.00
03 GPR45-150 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-150 19 ชิ้น 1,455.00 - 1,455.00
03 GPR45-160 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-160 13 ชิ้น 1,640.00 - 1,640.00
03 GPR45-170 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-170 20 ชิ้น 1,640.00 - 1,640.00
03 GPR45-180 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-180 19 ชิ้น 1,640.00 - 1,640.00
03 GPR45-190 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-190 0 ชิ้น 1,825.00 - 1,825.00
03 GPR45-200 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-200 7 ชิ้น 1,825.00 - 1,825.00
03 GPR45-210 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR45-210 0 ชิ้น 1,825.00 - 1,825.00
03 GPR50-130 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-130 7 ชิ้น 1,695.00 - 1,695.00
03 GPR50-135 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-135 0 ชิ้น 1,695.00 - 1,695.00
03 GPR50-140 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-140 10 ชิ้น 1,695.00 - 1,695.00
03 GPR50-150 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-150 24 ชิ้น 1,695.00 - 1,695.00
03 GPR50-160 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-160 14 ชิ้น 1,915.00 - 1,915.00
03 GPR50-170 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-170 32 ชิ้น 1,915.00 - 1,915.00
03 GPR50-180 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-180 19 ชิ้น 1,915.00 - 1,915.00
03 GPR50-190 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-190 20 ชิ้น 2,175.00 - 2,175.00
03 GPR50-200 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-200 20 ชิ้น 2,175.00 - 2,175.00
03 GPR50-210 ไกด์โพสต์แบบถอดได้ GPR50-210 18 ชิ้น 2,175.00 - 2,175.00
ไกด์โพสท์แบบถอดได้ INTP285