Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน
ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน
ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน (INTP316)
ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 GBO050-200 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO50-200 0 ชิ้น 2,765.00 - 2,765.00
09 GBO050-260 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO50-260 0 ชิ้น 3,570.00 - 3,570.00
09 GBO070-230 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO70-230 0 ชิ้น 3,700.00 - 3,700.00
09 GBO070-300 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO70-300 0 ชิ้น 4,515.00 - 4,515.00
09 GBO070-350 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO70-350 0 ชิ้น 5,390.00 - 5,390.00
09 GBO100-230 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO100-230 0 ชิ้น 5,375.00 - 5,375.00
09 GBO100-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO100-280 0 ชิ้น 5,650.00 - 5,650.00
09 GBO100-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO100-330 0 ชิ้น 6,425.00 - 6,425.00
09 GBO100-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO100-390 0 ชิ้น 7,610.00 - 7,610.00
09 GBO120-230 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO120-230 0 ชิ้น 5,510.00 - 5,510.00
09 GBO120-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO120-280 0 ชิ้น 6,320.00 - 6,320.00
09 GBO120-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO120-390 0 ชิ้น 8,100.00 - 8,100.00
09 GBO150-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO150-280 0 ชิ้น 7,265.00 - 7,265.00
09 GBO150-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO150-330 0 ชิ้น 7,860.00 - 7,860.00
09 GBO150-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO150-390 0 ชิ้น 9,190.00 - 9,190.00
09 GBO150-430 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO150-430 0 ชิ้น 9,850.00 - 9,850.00
09 GBO180-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO180-280 0 ชิ้น 8,450.00 - 8,450.00
09 GBO180-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO180-330 0 ชิ้น 9,950.00 - 9,950.00
09 GBO180-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO180-390 0 ชิ้น 12,330.00 - 12,330.00
09 GBO180-430 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO180-430 0 ชิ้น 12,990.00 - 12,990.00
09 GBO180-480 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO180-480 0 ชิ้น 14,650.00 - 14,650.00
09 GBO180-550 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBO180-550 0 ชิ้น 16,680.00 - 16,680.00
09 GBOC050-260 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC50-260 0 ชิ้น 3,675.00 - 3,675.00
09 GBOC070-230 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC70-230 0 ชิ้น 3,815.00 - 3,815.00
09 GBOC070-260 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC70-260 0 ชิ้น 4,095.00 - 4,095.00
09 GBOC100-230 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC100-230 0 ชิ้น 5,565.00 - 5,565.00
09 GBOC100-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC100-280 0 ชิ้น 5,845.00 - 5,845.00
09 GBOC100-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC100-330 0 ชิ้น 6,615.00 - 6,615.00
09 GBOC100-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC100-390 0 ชิ้น 7,805.00 - 7,805.00
09 GBOC120-230 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC120-230 0 ชิ้น 5,705.00 - 5,705.00
09 GBOC120-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC120-330 0 ชิ้น 7,525.00 - 7,525.00
09 GBOC120-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC120-390 0 ชิ้น 8,295.00 - 8,295.00
09 GBOC150-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC150-280 0 ชิ้น 7,455.00 - 7,455.00
09 GBOC150-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC150-330 0 ชิ้น 8,050.00 - 8,050.00
09 GBOC150-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC150-390 0 ชิ้น 9,380.00 - 9,380.00
09 GBOC150-430 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC150-430 0 ชิ้น 10,150.00 - 10,150.00
09 GBOC180-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC180-280 0 ชิ้น 8,750.00 - 8,750.00
09 GBOC180-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC180-330 0 ชิ้น 10,255.00 - 10,255.00
09 GBOC180-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOC180-390 0 ชิ้น 12,640.00 - 12,640.00
09 GBOH050-160 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH50-160 0 ชิ้น 2,415.00 - 2,415.00
09 GBOH050-200 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH50-200 0 ชิ้น 2,800.00 - 2,800.00
09 GBOH050-260 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH50-200 0 ชิ้น 3,600.00 - 3,600.00
09 GBOH070-230 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH70-230 0 ชิ้น 3,750.00 - 3,750.00
09 GBOH070-260 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH70-260 0 ชิ้น 4,025.00 - 4,025.00
09 GBOH070-300 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH70-300 0 ชิ้น 4,550.00 - 4,550.00
09 GBOH070-350 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH70-350 0 ชิ้น 5,425.00 - 5,425.00
09 GBOH100-230 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH100-230 0 ชิ้น 5,460.00 - 5,460.00
09 GBOH100-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH100-280 0 ชิ้น 5,740.00 - 5,740.00
09 GBOH100-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH100-330 0 ชิ้น 6,510.00 - 6,510.00
09 GBOH100-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH100-390 0 ชิ้น 7,700.00 - 7,700.00
09 GBOH120-230 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH120-230 0 ชิ้น 5,600.00 - 5,600.00
09 GBOH120-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH120-280 0 ชิ้น 6,400.00 - 6,400.00
09 GBOH120-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH120-330 0 ชิ้น 7,420.00 - 7,420.00
09 GBOH120-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH120-390 0 ชิ้น 8,190.00 - 8,190.00
09 GBOH150-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH150-280 0 ชิ้น 7,350.00 - 7,350.00
09 GBOH150-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH150-330 0 ชิ้น 7,950.00 - 7,950.00
09 GBOH150-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH150-390 0 ชิ้น 9,280.00 - 9,280.00
09 GBOH150-430 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH150-430 0 ชิ้น 10,050.00 - 10,050.00
09 GBOH180-280 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH180-280 0 ชิ้น 8,570.00 - 8,570.00
09 GBOH180-330 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH180-330 0 ชิ้น 10,080.00 - 10,080.00
09 GBOH180-390 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH180-390 0 ชิ้น 12,460.00 - 12,460.00
09 GBOH180-430 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH180-430 0 ชิ้น 13,125.00 - 13,125.00
09 GBOH180-480 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH180-480 0 ชิ้น 14,770.00 - 14,770.00
09 GBOH180-550 ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน GBOH180-550 0 ชิ้น 16,880.00 - 16,880.00
ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน INTP316