Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > โดเวลพินแบบตัน
โดเวลพินแบบตัน INT ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ
โดเวลพินแบบตัน (INTP34101)
โดเวลพินแบบตัน Dowel Pin (Stright Type)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 DPS03-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-10

641

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS03-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-15

1911

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS03-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-20

932

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS03-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-25

258

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS03-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-30

333

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS03-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-35

219

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS03-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS3-40

309

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-10

2876

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS04-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-15

7109

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS04-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-20

6539

ชิ้น 4.00 - 4.00
11 DPS04-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-25

478

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-30

471

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-35

343

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-40

140

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS04-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS4-50

159

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS05-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-10

1378

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-15

1323

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-20

1180

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-25

1064

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-30

711

ชิ้น 6.00 - 6.00
11 DPS05-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-35

274

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS05-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-40

Pre-Order

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS05-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS5-50

261

ชิ้น 8.00 - 8.00
11 DPS06-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-10

997

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS06-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-15

2391

ชิ้น 7.00 - 7.00
11 DPS06-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-20

1975

ชิ้น 7.00 - 7.00
11 DPS06-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-25

6149

ชิ้น 7.00 - 7.00
11 DPS06-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-30

4524

ชิ้น 7.00 - 7.00
11 DPS06-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-35

525

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS06-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-40

467

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS06-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-50

1561

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS06-60 สลักโดเวล แบบตัน DPS6-60

91

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS08-10 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-10

36

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-15

277

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-20

775

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-25

326

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-30

3625

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS08-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-35

102

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-40

1912

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS08-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-50

957

ชิ้น 12.00 - 12.00
11 DPS08-60 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-60

420

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-70 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-70

462

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS08-80 สลักโดเวล แบบตัน DPS8-80

366

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS10-100 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-100

253

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPS10-15 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-15

118

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-20

413

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-25

107

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-30

4119

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-35

639

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-40

552

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS10-45 สลัก โดเวล แบบตัน DPS10-45

817

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-50

453

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS10-60 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-60

923

ชิ้น 16.00 - 16.00
11 DPS10-70 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-70

432

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS10-80 สลักโดเวล แบบตัน DPS10-80

143

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-100 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-100

490

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPS12-20 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-20

294

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-25 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-25

316

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-30 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-30

237

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-35 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-35

26

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-40 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-40

92

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPS12-50 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-50

298

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPS12-60 สลักโดเวล แบบตัน DPS12-60

270

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPS12-70 สลัก โดเวล แบบตัน DPS12-70

75

ชิ้น 28.00 - 28.00
11 DPS12-80 สลัก โดเวล แบบตัน DPS12-80

474

ชิ้น 28.00 - 28.00
โดเวลพินแบบตัน INTP34101