Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > ไกด์ลิฟเตอร์
ไกด์ลิฟเตอร์
ไกด์ลิฟเตอร์ (INTP349)
ไกด์ลิฟเตอร์
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 GLF06-022-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-022-1 15 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-022-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-022-1.6 7 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-025-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-025-1 79 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-025-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-025-1.6 48 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-028-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-028-1 24 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-028-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-028-1.6 8 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-030-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-030-1 20 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-030-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-030-1.6 17 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-033-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-033-1 45 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-033-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-033-1.6 31 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-036-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-036-1 14 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF06-036-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF06-036-1.6 99 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF08-022-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-022-1 60 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-022-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-022-2 24 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-025-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-025-1 72 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-025-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-025-2 20 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-028-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-028-1 7 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-028-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-028-2 20 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-030-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-030-1 22 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-030-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-030-2 26 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-033-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-033-1 20 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-033-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-033-2 0 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-036-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-036-1 36 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 GLF08-036-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-036-2 18 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-040-1 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-040-1 20 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF08-040-2 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF08-040-2 28 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 GLF10-022-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-022-1.6 0 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-022-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-022-2.5 0 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-025-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-025-1.6 163 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-025-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-025-2.5 42 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-028-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-028-1.6 14 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-028-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-028-2.5 17 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-030-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-030-1.6 25 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-030-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-030-2.5 6 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-033-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-033-1.6 26 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-033-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-033-2.5 6 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-036-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-036-1.6 28 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-036-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-036-2.5 75 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-040-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-040-1.6 3 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-040-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-040-2.5 42 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-050-1.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-050-1.6 6 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF10-050-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF10-050-2.5 20 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 GLF13-028-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-028-2.5 168 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-028-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-028-3.6 90 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-030-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-030-2.5 43 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-030-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-030-3.6 28 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-033-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-033-2.5 14 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-033-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-033-3.6 47 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-036-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-036-2.5 28 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-036-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-036-3.6 19 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-040-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-040-2.5 78 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-040-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-040-3.6 42 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-050-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-050-2.5 38 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF13-050-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF13-050-3.6 38 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 GLF16-028-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-028-2.5 0 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-028-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-028-4 0 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-030-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-030-2.5 48 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-030-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-030-4 26 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-033-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-033-2.5 15 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-033-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-033-4 67 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-036-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-036-2.5 10 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-036-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-036-4 45 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-040-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-040-2.5 19 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-040-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-040-4 86 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-050-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-050-2.5 22 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-050-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-050-4 40 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-060-2.5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-060-2.5 34 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF16-060-4 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF16-060-4 69 ชิ้น 205.00 - 205.00
11 GLF20-033-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-033-3.6 7 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-033-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-033-5 20 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-036-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-036-3.6 27 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-036-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-036-5 89 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-040-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-040-3.6 18 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-040-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-040-5 21 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-050-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-050-3.6 5 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-050-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-050-5 90 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-060-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-060-3.6 67 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF20-060-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF20-060-5 8 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-033-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-033-3.6 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-033-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-033-5 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-036-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-036-3.6 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-036-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-036-5 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-040-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-040-3.6 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-040-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-040-5 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-050-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-050-3.6 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-050-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-050-5 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-060-3.6 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-060-3.6 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLF23-060-5 ไกด์ลิฟเตอร์ GLF23-060-5 0 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 GLFL06 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL06-(L15-75) 0 ชิ้น 185.00 - 185.00
11 GLFL08 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL08-(L15-75) 0 ชิ้น 200.00 - 200.00
11 GLFL10 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL10-(L15-90) 0 ชิ้น 225.00 - 225.00
11 GLFL13 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL13-(L20-90) 0 ชิ้น 280.00 - 280.00
11 GLFL16 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL16-(L20-90) 0 ชิ้น 325.00 - 325.00
11 GLFL20 ไกด์ลิฟเตอร์ GLFL20-(L20-90) 0 ชิ้น 390.00 - 390.00
ไกด์ลิฟเตอร์ INTP349