Home > Standard Mould Bases > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA)
สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA)
สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA) (MB003)
สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 GPA12-050 ไกด์พิน GPA12-50 29 ชิ้น 62.00 - 62.00
15 GPA12-055 ไกด์พิน GPA12-55 10 ชิ้น 63.00 - 63.00
15 GPA12-060 ไกด์พิน GPA12-60 125 ชิ้น 64.00 - 64.00
15 GPA12-065 ไกด์พิน GPA12-65 166 ชิ้น 70.00 - 70.00
15 GPA12-070 ไกด์พิน GPA12-70 125 ชิ้น 71.00 - 71.00
15 GPA12-075 ไกด์พิน GPA12-75 49 ชิ้น 74.00 - 74.00
15 GPA12-080 ไกด์พิน GPA12-80 55 ชิ้น 74.00 - 74.00
15 GPA12-085 ไกด์พิน GPA12-85 65 ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA12-090 ไกด์พิน GPA12-90 138 ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA12-095 ไกด์พิน GPA12-95 12 ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA12-100 ไกด์พิน GPA12-100 99 ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA12-105 ไกด์พิน GPA12-105 7 ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA12-110 ไกด์พิน GPA12-110 15 ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA12-115 ไกด์พิน GPA12-115 27 ชิ้น 83.00 - 83.00
15 GPA12-120 ไกด์พิน GPA12-120 33 ชิ้น 85.00 - 85.00
15 GPA12-125 ไกด์พิน GPA12-125 21 ชิ้น 90.00 - 90.00
15 GPA12-130 ไกด์พิน GPA12-130 42 ชิ้น 90.00 - 90.00
15 GPA12-135 ไกด์พิน GPA12-135 6 ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA12-140 ไกด์พิน GPA12-140 19 ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA12-150 ไกด์พิน GPA12-150 27 ชิ้น 99.00 - 99.00
15 GPA12-160 ไกด์พิน GPA12-160 10 ชิ้น 104.00 - 104.00
15 GPA12-170 ไกด์พิน GPA12-170 5 ชิ้น 115.00 - 115.00
15 GPA12-180 ไกด์พิน GPA12-180 92 ชิ้น 365.00 - 365.00
15 GPA16-050 ไกด์พิน GPA16-50 32 ชิ้น 63.00 - 63.00
15 GPA16-055 ไกด์พิน GPA16-55 41 ชิ้น 67.00 - 67.00
15 GPA16-060 ไกด์พิน GPA16-60 40 ชิ้น 70.00 - 70.00
15 GPA16-065 ไกด์พิน GPA16-65 108 ชิ้น 72.00 - 72.00
15 GPA16-070 ไกด์พิน GPA16-70 86 ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA16-075 ไกด์พิน GPA16-75 144 ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA16-080 ไกด์พิน GPA16-80 131 ชิ้น 76.00 - 76.00
15 GPA16-085 ไกด์พิน GPA16-85 23 ชิ้น 77.00 - 77.00
15 GPA16-090 ไกด์พิน GPA16-90 175 ชิ้น 81.00 - 81.00
15 GPA16-095 ไกด์พิน GPA16-95 22 ชิ้น 83.00 - 83.00
15 GPA16-100 ไกด์พิน GPA16-100 208 ชิ้น 83.00 - 83.00
15 GPA16-105 ไกด์พิน GPA16-105 23 ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA16-110 ไกด์พิน GPA16-110 21 ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA16-115 ไกด์พิน GPA16-115 20 ชิ้น 87.00 - 87.00
15 GPA16-120 ไกด์พิน GPA16-120 24 ชิ้น 89.00 - 89.00
15 GPA16-125 ไกด์พิน GPA16-125 19 ชิ้น 94.00 - 94.00
15 GPA16-130 ไกด์พิน GPA16-130 22 ชิ้น 100.00 - 100.00
15 GPA16-135 ไกด์พิน GPA16-135 16 ชิ้น 101.00 - 101.00
15 GPA16-140 ไกด์พิน GPA16-140 12 ชิ้น 102.00 - 102.00
15 GPA16-150 ไกด์พิน GPA16-150 71 ชิ้น 107.00 - 107.00
15 GPA16-160 ไกด์พิน GPA16-160 18 ชิ้น 113.00 - 113.00
15 GPA16-170 ไกด์พิน GPA16-170 19 ชิ้น 138.00 - 138.00
15 GPA16-180 ไกด์พิน GPA16-180 25 ชิ้น 150.00 - 150.00
15 GPA16-190 ไกด์พิน GPA16-190 14 ชิ้น 161.00 - 161.00
15 GPA16-200 ไกด์พิน GPA16-200 45 ชิ้น 173.00 - 173.00
15 GPA20-050 ไกด์พิน GPA20-50 18 ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA20-055 ไกด์พิน GPA20-55 12 ชิ้น 77.00 - 77.00
15 GPA20-060 ไกด์พิน GPA20-60 8 ชิ้น 81.00 - 81.00
15 GPA20-065 ไกด์พิน GPA20-65 39 ชิ้น 81.00 - 81.00
15 GPA20-070 ไกด์พิน GPA20-70 5 ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA20-075 ไกด์พิน GPA20-75 270 ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA20-080 ไกด์พิน GPA20-80 104 ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA20-085 ไกด์พิน GPA20-85 60 ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA20-090 ไกด์พิน GPA20-90 16 ชิ้น 87.00 - 87.00
15 GPA20-095 ไกด์พิน GPA20-95 19 ชิ้น 89.00 - 89.00
15 GPA20-100 ไกด์พิน GPA20-100 98 ชิ้น 89.00 - 89.00
15 GPA20-105 ไกด์พิน GPA20-105 211 ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA20-110 ไกด์พิน GPA20-110 51 ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA20-115 ไกด์พิน GPA20-115 21 ชิ้น 94.00 - 94.00
15 GPA20-120 ไกด์พิน GPA20-120 44 ชิ้น 98.00 - 98.00
15 GPA20-125 ไกด์พิน GPA20-125 8 ชิ้น 101.00 - 101.00
15 GPA20-130 ไกด์พิน GPA20-130 19 ชิ้น 105.00 - 105.00
15 GPA20-135 ไกด์พิน GPA20-135 13 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 GPA20-140 ไกด์พิน GPA20-140 23 ชิ้น 110.00 - 110.00
15 GPA20-150 ไกด์พิน GPA20-150 22 ชิ้น 115.00 - 115.00
15 GPA20-160 ไกด์พิน GPA20-160 20 ชิ้น 150.00 - 150.00
15 GPA20-170 ไกด์พิน GPA20-170 6 ชิ้น 173.00 - 173.00
15 GPA20-180 ไกด์พิน GPA20-180 20 ชิ้น 184.00 - 184.00
15 GPA20-190 ไกด์พิน GPA20-190 126 ชิ้น 196.00 - 196.00
15 GPA20-200 ไกด์พิน GPA20-200 21 ชิ้น 200.00 - 200.00
15 GPA20-210 ไกด์พิน GPA20-210 62 ชิ้น 219.00 - 219.00
15 GPA20-220 ไกด์พิน GPA20-220 93 ชิ้น 223.00 - 223.00
15 GPA20-230 ไกด์พิน GPA20-230 16 ชิ้น 276.00 - 276.00
15 GPA20-240 ไกด์พิน GPA20-240 31 ชิ้น 299.00 - 299.00
15 GPA20-250 ไกด์พิน GPA20-250 39 ชิ้น 354.00 - 354.00
15 GPA20-300 ไกด์พิน GPA20-300 45 ชิ้น 750.00 - 750.00
15 GPA25-050 ไกด์พิน GPA25-50 30 ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA25-055 ไกด์พิน GPA25-55 10 ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA25-060 ไกด์พิน GPA25-60 21 ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA25-065 ไกด์พิน GPA25-65 70 ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA25-070 ไกด์พิน GPA25-70 20 ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA25-075 ไกด์พิน GPA25-75 22 ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA25-080 ไกด์พิน GPA25-80 33 ชิ้น 107.00 - 107.00
15 GPA25-085 ไกด์พิน GPA25-85 67 ชิ้น 107.00 - 107.00
15 GPA25-090 ไกด์พิน GPA25-90 42 ชิ้น 115.00 - 115.00
15 GPA25-095 ไกด์พิน GPA25-95 84 ชิ้น 121.00 - 121.00
15 GPA25-100 ไกด์พิน GPA25-100 106 ชิ้น 123.00 - 123.00
15 GPA25-105 ไกด์พิน GPA25-105 16 ชิ้น 132.00 - 132.00
15 GPA25-110 ไกด์พิน GPA25-110 15 ชิ้น 137.00 - 137.00
15 GPA25-115 ไกด์พิน GPA25-115 43 ชิ้น 144.00 - 144.00
15 GPA25-120 ไกด์พิน GPA25-120 21 ชิ้น 144.00 - 144.00
15 GPA25-125 ไกด์พิน GPA25-125 22 ชิ้น 151.00 - 151.00
15 GPA25-130 ไกด์พิน GPA25-130 24 ชิ้น 159.00 - 159.00
15 GPA25-135 ไกด์พิน GPA25-135 31 ชิ้น 161.00 - 161.00
15 GPA25-140 ไกด์พิน GPA25-140 5 ชิ้น 167.00 - 167.00
15 GPA25-150 ไกด์พิน GPA25-150 6 ชิ้น 174.00 - 174.00
15 GPA25-160 ไกด์พิน GPA25-160 28 ชิ้น 213.00 - 213.00
15 GPA25-170 ไกด์พิน GPA25-170 25 ชิ้น 247.00 - 247.00
15 GPA25-180 ไกด์พิน GPA25-180 28 ชิ้น 270.00 - 270.00
15 GPA25-190 ไกด์พิน GPA25-190 93 ชิ้น 282.00 - 282.00
15 GPA25-200 ไกด์พิน GPA25-200 17 ชิ้น 291.00 - 291.00
15 GPA25-210 ไกด์พิน GPA25-210 36 ชิ้น 299.00 - 299.00
15 GPA25-220 ไกด์พิน GPA25-220 8 ชิ้น 307.00 - 307.00
15 GPA25-230 ไกด์พิน GPA25-230 6 ชิ้น 332.00 - 332.00
15 GPA25-240 ไกด์พิน GPA25-240 20 ชิ้น 332.00 - 332.00
15 GPA25-250 ไกด์พิน GPA25-250 12 ชิ้น 332.00 - 332.00
15 GPA25-300 ไกด์พิน GPA25-300 9 ชิ้น 485.00 - 485.00
15 GPA25-350 ไกด์พิน GPA25-350 41 ชิ้น 656.00 - 656.00
15 GPA30-050 ไกด์พิน GPA30-50 12 ชิ้น 182.00 - 182.00
15 GPA30-055 ไกด์พิน GPA30-55 26 ชิ้น 182.00 - 182.00
15 GPA30-060 ไกด์พิน GPA30-60 18 ชิ้น 182.00 - 182.00
15 GPA30-065 ไกด์พิน GPA30-65 30 ชิ้น 182.00 - 182.00
15 GPA30-070 ไกด์พิน GPA30-70 27 ชิ้น 186.00 - 186.00
15 GPA30-075 ไกด์พิน GPA30-75 18 ชิ้น 190.00 - 190.00
15 GPA30-080 ไกด์พิน GPA30-80 52 ชิ้น 196.00 - 196.00
15 GPA30-085 ไกด์พิน GPA30-85 7 ชิ้น 196.00 - 196.00
15 GPA30-090 ไกด์พิน GPA30-90 46 ชิ้น 204.00 - 204.00
15 GPA30-095 ไกด์พิน GPA30-95 27 ชิ้น 205.00 - 205.00
15 GPA30-100 ไกด์พิน GPA30-100 9 ชิ้น 205.00 - 205.00
15 GPA30-105 ไกด์พิน GPA30-105 38 ชิ้น 222.00 - 222.00
15 GPA30-110 ไกด์พิน GPA30-110 19 ชิ้น 223.00 - 223.00
15 GPA30-115 ไกด์พิน GPA30-115 27 ชิ้น 245.00 - 245.00
15 GPA30-120 ไกด์พิน GPA30-120 80 ชิ้น 256.00 - 256.00
15 GPA30-125 ไกด์พิน GPA30-125 10 ชิ้น 269.00 - 269.00
15 GPA30-130 ไกด์พิน GPA30-130 17 ชิ้น 274.00 - 274.00
15 GPA30-135 ไกด์พิน GPA30-135 22 ชิ้น 282.00 - 282.00
15 GPA30-140 ไกด์พิน GPA30-140 24 ชิ้น 282.00 - 282.00
15 GPA30-150 ไกด์พิน GPA30-150 11 ชิ้น 289.00 - 289.00
15 GPA30-160 ไกด์พิน GPA30-160 24 ชิ้น 355.00 - 355.00
15 GPA30-170 ไกด์พิน GPA30-170 12 ชิ้น 381.00 - 381.00
15 GPA30-180 ไกด์พิน GPA30-180 30 ชิ้น 411.00 - 411.00
15 GPA30-190 ไกด์พิน GPA30-190 9 ชิ้น 420.00 - 420.00
15 GPA30-200 ไกด์พิน GPA30-200 41 ชิ้น 431.00 - 431.00
15 GPA30-210 ไกด์พิน GPA30-210 6 ชิ้น 460.00 - 460.00
15 GPA30-215 ไกด์พิน GPA30-215 10 ชิ้น 780.00 - 780.00
15 GPA30-220 ไกด์พิน GPA30-220 16 ชิ้น 482.00 - 482.00
15 GPA30-230 ไกด์พิน GPA30-230 10 ชิ้น 529.00 - 529.00
15 GPA30-240 ไกด์พิน GPA30-240 16 ชิ้น 564.00 - 564.00
15 GPA30-250 ไกด์พิน GPA30-250 20 ชิ้น 665.00 - 665.00
15 GPA30-300 ไกด์พิน GPA30-300 16 ชิ้น 805.00 - 805.00
15 GPA30-340 ไกด์พิน GPA30-340 14 ชิ้น 1,155.00 - 1,155.00
15 GPA30-350 ไกด์พิน GPA30-350 19 ชิ้น 955.00 - 955.00
15 GPA30-380 ไกด์พิน GPA30-380 4 ชิ้น 1,275.00 - 1,275.00
15 GPA35-065 ไกด์พิน GPA35-65 10 ชิ้น 215.00 - 215.00
15 GPA35-070 ไกด์พิน GPA35-70 10 ชิ้น 224.00 - 224.00
15 GPA35-075 ไกด์พิน GPA35-75 10 ชิ้น 227.00 - 227.00
15 GPA35-080 ไกด์พิน GPA35-80 48 ชิ้น 242.00 - 242.00
15 GPA35-085 ไกด์พิน GPA35-85 20 ชิ้น 248.00 - 248.00
15 GPA35-090 ไกด์พิน GPA35-90 25 ชิ้น 253.00 - 253.00
15 GPA35-095 ไกด์พิน GPA35-95 10 ชิ้น 253.00 - 253.00
15 GPA35-100 ไกด์พิน GPA35-100 18 ชิ้น 265.00 - 265.00
15 GPA35-105 ไกด์พิน GPA35-105 16 ชิ้น 265.00 - 265.00
15 GPA35-110 ไกด์พิน GPA35-110 23 ชิ้น 296.00 - 296.00
15 GPA35-115 ไกด์พิน GPA35-115 39 ชิ้น 312.00 - 312.00
15 GPA35-120 ไกด์พิน GPA35-120 68 ชิ้น 327.00 - 327.00
15 GPA35-125 ไกด์พิน GPA35-125 22 ชิ้น 348.00 - 348.00
15 GPA35-130 ไกด์พิน GPA35-130 14 ชิ้น 354.00 - 354.00
15 GPA35-135 ไกด์พิน GPA35-135 10 ชิ้น 362.00 - 362.00
15 GPA35-140 ไกด์พิน GPA35-140 17 ชิ้น 376.00 - 376.00
15 GPA35-150 ไกด์พิน GPA35-150 10 ชิ้น 376.00 - 376.00
15 GPA35-160 ไกด์พิน GPA35-160 12 ชิ้น 414.00 - 414.00
15 GPA35-170 ไกด์พิน GPA35-170 18 ชิ้น 426.00 - 426.00
15 GPA35-180 ไกด์พิน GPA35-180 22 ชิ้น 460.00 - 460.00
15 GPA35-190 ไกด์พิน GPA35-190 18 ชิ้น 477.00 - 477.00
15 GPA35-200 ไกด์พิน GPA35-200 22 ชิ้น 485.00 - 485.00
15 GPA35-210 ไกด์พิน GPA35-210 39 ชิ้น 523.00 - 523.00
15 GPA35-220 ไกด์พิน GPA35-220 6 ชิ้น 554.00 - 554.00
15 GPA35-230 ไกด์พิน GPA35-230 12 ชิ้น 638.00 - 638.00
15 GPA35-240 ไกด์พิน GPA35-240 12 ชิ้น 665.00 - 665.00
15 GPA35-250 ไกด์พิน GPA35-250 20 ชิ้น 665.00 - 665.00
15 GPA35-300 ไกด์พิน GPA35-300 55 ชิ้น 842.00 - 842.00
15 GPA35-350 ไกด์พิน GPA35-350 0 ชิ้น 987.00 - 987.00
15 GPA40-100 ไกด์พิน GPA40-100 10 ชิ้น 301.00 - 301.00
15 GPA40-105 ไกด์พิน GPA40-105 10 ชิ้น 331.00 - 331.00
15 GPA40-110 ไกด์พิน GPA40-110 14 ชิ้น 357.00 - 357.00
15 GPA40-115 ไกด์พิน GPA40-115 10 ชิ้น 385.00 - 385.00
15 GPA40-120 ไกด์พิน GPA40-120 15 ชิ้น 409.00 - 409.00
15 GPA40-125 ไกด์พิน GPA40-125 10 ชิ้น 430.00 - 430.00
15 GPA40-130 ไกด์พิน GPA40-130 14 ชิ้น 455.00 - 455.00
15 GPA40-135 ไกด์พิน GPA40-135 15 ชิ้น 472.00 - 472.00
15 GPA40-140 ไกด์พิน GPA40-140 8 ชิ้น 486.00 - 486.00
15 GPA40-150 ไกด์พิน GPA40-150 26 ชิ้น 524.00 - 524.00
15 GPA40-160 ไกด์พิน GPA40-160 22 ชิ้น 564.00 - 564.00
15 GPA40-170 ไกด์พิน GPA40-170 22 ชิ้น 605.00 - 605.00
15 GPA40-180 ไกด์พิน GPA40-180 37 ชิ้น 644.00 - 644.00
15 GPA40-190 ไกด์พิน GPA40-190 26 ชิ้น 661.00 - 661.00
15 GPA40-200 ไกด์พิน GPA40-200 18 ชิ้น 702.00 - 702.00
15 GPA40-210 ไกด์พิน GPA40-210 14 ชิ้น 730.00 - 730.00
15 GPA40-220 ไกด์พิน GPA40-220 13 ชิ้น 742.00 - 742.00
15 GPA40-230 ไกด์พิน GPA40-230 10 ชิ้น 794.00 - 794.00
15 GPA40-240 ไกด์พิน GPA40-240 13 ชิ้น 840.00 - 840.00
15 GPA40-250 ไกด์พิน GPA40-250 8 ชิ้น 886.00 - 886.00
15 GPA40-300 ไกด์พิน GPA40-300 24 ชิ้น 943.00 - 943.00
15 GPA40-350 ไกด์พิน GPA40-350 0 ชิ้น 1,219.00 - 1,219.00
สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA) MB003