Home > Standard Mould Bases > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > STRAIGHT EJECTOR PINS : (NP)
STRAIGHT EJECTOR PINS : (NP)
STRAIGHT EJECTOR PINS : (NP) (MB010)
STRAIGHT EJECTOR PINS : (NP)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 NP010X100 เข็มกระทุ้ง NP 1.0X100 0 ชิ้น 40.00 - 40.00
15 NP010X150 เข็มกระทุ้ง NP 1.0X150 0 ชิ้น 44.00 - 44.00
15 NP010X200 เข็มกระทุ้ง NP 1.0X200 0 ชิ้น 52.00 - 52.00
15 NP015X100 เข็มกระทุ้ง NP 1.5X100 0 ชิ้น 35.00 - 35.00
15 NP015X150 เข็มกระทุ้ง NP 1.5X150 11 ชิ้น 40.00 - 40.00
15 NP015X200 เข็มกระทุ้ง NP 1.5X200 10 ชิ้น 47.00 - 47.00
15 NP015X250 เข็มกระทุ้ง NP 1.5X250 0 ชิ้น 56.00 - 56.00
15 NP020X100 เข็มกระทุ้ง NP 2X100 0 ชิ้น 26.00 - 26.00
15 NP020X150 เข็มกระทุ้ง NP 2X150 1 ชิ้น 36.00 - 36.00
15 NP020X200 เข็มกระทุ้ง NP 2X200 12 ชิ้น 44.00 - 44.00
15 NP020X250 เข็มกระทุ้ง NP 2X250 0 ชิ้น 55.00 - 55.00
15 NP025X100 เข็มกระทุ้ง NP 2.5X100 1 ชิ้น 23.00 - 23.00
15 NP025X150 เข็มกระทุ้ง NP 2.5X150 14 ชิ้น 32.00 - 32.00
15 NP025X200 เข็มกระทุ้ง NP 2.5X200 21 ชิ้น 44.00 - 44.00
15 NP025X250 เข็มกระทุ้ง NP 2.5X250 21 ชิ้น 55.00 - 55.00
15 NP030X100 เข็มกระทุ้ง NP 3X100 19 ชิ้น 22.00 - 22.00
15 NP030X150 เข็มกระทุ้ง NP 3X150 20 ชิ้น 24.00 - 24.00
15 NP030X200 เข็มกระทุ้ง NP 3X200 20 ชิ้น 33.00 - 33.00
15 NP030X250 เข็มกระทุ้ง NP 3X250 46 ชิ้น 39.00 - 39.00
15 NP030X300 เข็มกระทุ้ง NP 3X300 18 ชิ้น 44.00 - 44.00
15 NP030X350 เข็มกระทุ้ง NP 3X350 0 ชิ้น 50.00 - 50.00
15 NP030X400 เข็มกระทุ้ง NP 3X400 0 ชิ้น 58.00 - 58.00
15 NP035X100 เข็มกระทุ้ง NP 3.5X100 217 ชิ้น 23.00 - 23.00
15 NP035X150 เข็มกระทุ้ง NP 3.5X150 50 ชิ้น 26.00 - 26.00
15 NP035X200 เข็มกระทุ้ง NP 3.5X200 179 ชิ้น 32.00 - 32.00
15 NP035X250 เข็มกระทุ้ง NP 3.5X250 119 ชิ้น 40.00 - 40.00
15 NP035X300 เข็มกระทุ้ง NP 3.5X300 59 ชิ้น 46.00 - 46.00
15 NP040X100 เข็มกระทุ้ง NP 4X100 130 ชิ้น 24.00 - 24.00
15 NP040X150 เข็มกระทุ้ง NP 4X150 8 ชิ้น 30.00 - 30.00
15 NP040X200 เข็มกระทุ้ง NP 4X200 0 ชิ้น 32.00 - 32.00
15 NP040X250 เข็มกระทุ้ง NP 4X250 77 ชิ้น 42.00 - 42.00
15 NP040X300 เข็มกระทุ้ง NP 4X300 0 ชิ้น 48.00 - 48.00
15 NP040X350 เข็มกระทุ้ง NP 4X350 31 ชิ้น 55.00 - 55.00
15 NP040X400 เข็มกระทุ้ง NP 4X400 13 ชิ้น 64.00 - 64.00
15 NP045X100 เข็มกระทุ้ง NP 4.5X100 131 ชิ้น 26.00 - 26.00
15 NP045X150 เข็มกระทุ้ง NP 4.5X150 10 ชิ้น 33.00 - 33.00
15 NP045X200 เข็มกระทุ้ง NP 4.5X200 310 ชิ้น 35.00 - 35.00
15 NP045X250 เข็มกระทุ้ง NP 4.5X250 28 ชิ้น 46.00 - 46.00
15 NP045X300 เข็มกระทุ้ง NP 4.5X300 21 ชิ้น 49.00 - 49.00
15 NP045X350 เข็มกระทุ้ง NP 4.5X350 0 ชิ้น 55.00 - 55.00
15 NP045X400 เข็มกระทุ้ง NP 4.5X400 0 ชิ้น 58.00 - 58.00
15 NP050X100 เข็มกระทุ้ง NP 5X100 95 ชิ้น 28.00 - 28.00
15 NP050X150 เข็มกระทุ้ง NP 5X150 0 ชิ้น 33.00 - 33.00
15 NP050X200 เข็มกระทุ้ง NP 5X200 76 ชิ้น 36.00 - 36.00
15 NP050X250 เข็มกระทุ้ง NP 5X250 264 ชิ้น 47.00 - 47.00
15 NP050X300 เข็มกระทุ้ง NP 5X300 88 ชิ้น 49.00 - 49.00
15 NP050X350 เข็มกระทุ้ง NP 5X350 125 ชิ้น 56.00 - 56.00
15 NP050X400 เข็มกระทุ้ง NP 5X400 42 ชิ้น 60.00 - 60.00
15 NP055X100 เข็มกระทุ้ง NP 5.5X100 40 ชิ้น 31.00 - 31.00
15 NP055X150 เข็มกระทุ้ง NP 5.5X150 80 ชิ้น 35.00 - 35.00
15 NP055X200 เข็มกระทุ้ง NP 5.5X200 130 ชิ้น 40.00 - 40.00
15 NP055X250 เข็มกระทุ้ง NP 5.5X250 0 ชิ้น 48.00 - 48.00
15 NP055X300 เข็มกระทุ้ง NP 5.5X300 0 ชิ้น 52.00 - 52.00
15 NP055X350 เข็มกระทุ้ง NP 5.5X350 0 ชิ้น 57.00 - 57.00
15 NP055X400 เข็มกระทุ้ง NP 5.5X400 0 ชิ้น 61.00 - 61.00
15 NP060X100 เข็มกระทุ้ง NP 6X100 75 ชิ้น 32.00 - 32.00
15 NP060X150 เข็มกระทุ้ง NP 6X150 110 ชิ้น 35.00 - 35.00
15 NP060X200 เข็มกระทุ้ง NP 6X200 49 ชิ้น 44.00 - 44.00
15 NP060X250 เข็มกระทุ้ง NP 6X250 81 ชิ้น 50.00 - 50.00
15 NP060X300 เข็มกระทุ้ง NP 6X300 85 ชิ้น 55.00 - 55.00
15 NP060X350 เข็มกระทุ้ง NP 6X350 154 ชิ้น 59.00 - 59.00
15 NP060X400 เข็มกระทุ้ง NP 6X400 29 ชิ้น 63.00 - 63.00
15 NP060X450 เข็มกระทุ้ง NP 6X450 0 ชิ้น 74.00 - 74.00
15 NP060X500 เข็มกระทุ้ง NP 6X500 10 ชิ้น 79.00 - 79.00
15 NP060X550 เข็มกระทุ้ง NP 6X550 0 ชิ้น 119.00 - 119.00
15 NP070X100 เข็มกระทุ้ง NP 7X100 201 ชิ้น 39.00 - 39.00
15 NP070X150 เข็มกระทุ้ง NP 7X150 55 ชิ้น 47.00 - 47.00
15 NP070X200 เข็มกระทุ้ง NP 7X200 136 ชิ้น 56.00 - 56.00
15 NP070X250 เข็มกระทุ้ง NP 7X250 182 ชิ้น 66.00 - 66.00
15 NP070X300 เข็มกระทุ้ง NP 7X300 38 ชิ้น 65.00 - 65.00
15 NP070X350 เข็มกระทุ้ง NP 7X350 0 ชิ้น 70.00 - 70.00
15 NP070X400 เข็มกระทุ้ง NP 7X400 0 ชิ้น 77.00 - 77.00
15 NP070X450 เข็มกระทุ้ง NP 7X450 0 ชิ้น 88.00 - 88.00
15 NP070X500 เข็มกระทุ้ง NP 7X560 0 ชิ้น 94.00 - 94.00
15 NP080X100 เข็มกระทุ้ง NP 8X100 44 ชิ้น 39.00 - 39.00
15 NP080X150 เข็มกระทุ้ง NP 8X150 33 ชิ้น 47.00 - 47.00
15 NP080X200 เข็มกระทุ้ง NP 8X200 16 ชิ้น 56.00 - 56.00
15 NP080X250 เข็มกระทุ้ง NP 8X250 5 ชิ้น 66.00 - 66.00
15 NP080X300 เข็มกระทุ้ง NP 8X300 37 ชิ้น 65.00 - 65.00
15 NP080X350 เข็มกระทุ้ง NP 8X350 14 ชิ้น 70.00 - 70.00
15 NP080X400 เข็มกระทุ้ง NP 8X400 8 ชิ้น 77.00 - 77.00
15 NP080X450 เข็มกระทุ้ง NP 8X450 16 ชิ้น 88.00 - 88.00
15 NP080X500 เข็มกระทุ้ง NP 8X500 19 ชิ้น 94.00 - 94.00
15 NP080X550 เข็มกระทุ้ง NP 8X550 176 ชิ้น 120.00 - 120.00
15 NP080X600 เข็มกระทุ้ง NP 8X600 109 ชิ้น 130.00 - 130.00
15 NP100X100 เข็มกระทุ้ง NP 10X100 49 ชิ้น 52.00 - 52.00
15 NP100X150 เข็มกระทุ้ง NP 10X150 19 ชิ้น 65.00 - 65.00
15 NP100X200 เข็มกระทุ้ง NP 10X200 29 ชิ้น 74.00 - 74.00
15 NP100X250 เข็มกระทุ้ง NP 10X250 22 ชิ้น 92.00 - 92.00
15 NP100X300 เข็มกระทุ้ง NP 10X300 68 ชิ้น 104.00 - 104.00
15 NP100X350 เข็มกระทุ้ง NP 10X350 46 ชิ้น 117.00 - 117.00
15 NP100X400 เข็มกระทุ้ง NP 10X400 24 ชิ้น 128.00 - 128.00
15 NP100X450 เข็มกระทุ้ง NP 10X450 13 ชิ้น 143.00 - 143.00
15 NP100X500 เข็มกระทุ้ง NP 10X500 10 ชิ้น 157.00 - 157.00
15 NP100X550 เข็มกระทุ้ง NP 10X550 0 ชิ้น 169.00 - 169.00
15 NP100X600 เข็มกระทุ้ง NP 10X600 16 ชิ้น 184.00 - 184.00
15 NP120X100 เข็มกระทุ้ง NP 12X100 35 ชิ้น 56.00 - 56.00
15 NP120X150 เข็มกระทุ้ง NP 12X150 28 ชิ้น 77.00 - 77.00
15 NP120X200 เข็มกระทุ้ง NP 12X200 0 ชิ้น 97.00 - 97.00
15 NP120X250 เข็มกระทุ้ง NP 12X250 29 ชิ้น 152.00 - 152.00
15 NP120X300 เข็มกระทุ้ง NP 12X300 65 ชิ้น 140.00 - 140.00
15 NP120X350 เข็มกระทุ้ง NP 12X350 32 ชิ้น 155.00 - 155.00
15 NP120X400 เข็มกระทุ้ง NP 12X400 47 ชิ้น 173.00 - 173.00
15 NP120X450 เข็มกระทุ้ง NP 12X450 26 ชิ้น 192.00 - 192.00
15 NP120X500 เข็มกระทุ้ง NP 12X500 89 ชิ้น 210.00 - 210.00
15 NP120X550 เข็มกระทุ้ง NP 12X550 15 ชิ้น 226.00 - 226.00
15 NP120X600 เข็มกระทุ้ง NP 12X600 215 ชิ้น 245.00 - 245.00
15 NP140X100 เข็มกระทุ้ง NP 14X100 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
15 NP140X150 เข็มกระทุ้ง NP 14X150 0 ชิ้น 213.00 - 213.00
15 NP140X200 เข็มกระทุ้ง NP 14X200 0 ชิ้น 256.00 - 256.00
15 NP140X250 เข็มกระทุ้ง NP 14X250 0 ชิ้น 312.00 - 312.00
15 NP140X300 เข็มกระทุ้ง NP 14X300 0 ชิ้น 353.00 - 353.00
15 NP140X350 เข็มกระทุ้ง NP 14X350 21 ชิ้น 384.00 - 384.00
15 NP140X400 เข็มกระทุ้ง NP 14X400 23 ชิ้น 432.00 - 432.00
15 NP140X450 เข็มกระทุ้ง NP 14X450 38 ชิ้น 489.00 - 489.00
15 NP140X500 เข็มกระทุ้ง NP 14X500 15 ชิ้น 544.00 - 544.00
15 NP140X550 เข็มกระทุ้ง NP 14X550 27 ชิ้น 589.00 - 589.00
15 NP140X600 เข็มกระทุ้ง NP 14X600 27 ชิ้น 638.00 - 638.00
15 NP150X100 เข็มกระทุ้ง NP 15X100 0 ชิ้น 175.00 - 175.00
15 NP150X150 เข็มกระทุ้ง NP 15X150 0 ชิ้น 238.00 - 238.00
15 NP150X200 เข็มกระทุ้ง NP 15X200 0 ชิ้น 284.00 - 284.00
15 NP150X250 เข็มกระทุ้ง NP 15X250 15 ชิ้น 280.00 - 280.00
15 NP150X300 เข็มกระทุ้ง NP 15X300 0 ชิ้น 409.00 - 409.00
15 NP150X350 เข็มกระทุ้ง NP 15X350 0 ชิ้น 445.00 - 445.00
15 NP150X400 เข็มกระทุ้ง NP 15X400 8 ชิ้น 500.00 - 500.00
15 NP150X450 เข็มกระทุ้ง NP 15X450 33 ชิ้น 571.00 - 571.00
15 NP150X500 เข็มกระทุ้ง NP 15X500 18 ชิ้น 631.00 - 631.00
15 NP150X550 เข็มกระทุ้ง NP 15X550 28 ชิ้น 687.00 - 687.00
15 NP150X600 เข็มกระทุ้ง NP 15X600 33 ชิ้น 740.00 - 740.00
15 NP160X100 เข็มกระทุ้ง NP 16X100 0 ชิ้น 350.00 - 350.00
15 NP160X150 เข็มกระทุ้ง NP 16X150 0 ชิ้น 238.00 - 238.00
15 NP160X200 เข็มกระทุ้ง NP 16X200 0 ชิ้น 284.00 - 284.00
15 NP160X250 เข็มกระทุ้ง NP 16X250 0 ชิ้น 315.00 - 315.00
15 NP160X300 เข็มกระทุ้ง NP 16X300 0 ชิ้น 470.00 - 470.00
15 NP160X350 เข็มกระทุ้ง NP 16X350 0 ชิ้น 511.00 - 511.00
15 NP160X400 เข็มกระทุ้ง NP 16X400 0 ชิ้น 575.00 - 575.00
15 NP160X450 เข็มกระทุ้ง NP 16X450 0 ชิ้น 654.00 - 654.00
15 NP160X500 เข็มกระทุ้ง NP 16X500 0 ชิ้น 725.00 - 725.00
15 NP160X550 เข็มกระทุ้ง NP 16X550 0 ชิ้น 788.00 - 788.00
15 NP160X600 เข็มกระทุ้ง NP 16X600 0 ชิ้น 850.00 - 850.00
STRAIGHT EJECTOR PINS : (NP) MB010