ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

STANDARD PUNCHES DIES & RETAINER FOR PRESS TOOLS พั้นช์มาตรฐาน PUNCHES ไพลอตพั้นช์ PILOT PUNCHES พั้นช์เซอร์เมท

8

รายการ

BUTTONDIESไดแบบต่างๆ

20

รายการ

PILOTPUNCHESไพลอตพั้นช์

ไพลอตพั้นช

ไพลอตพั้นช์

PILOT PUNCHES

PP_, PT_, A-PP_, A-PT_, PPP_, PPT_, A-PPP_, A-PPT_

ไพลอตพั้นช์ แบบผิวขัดมัน

ไพลอตพั้นช์ แบบผิวขัดมัน

PILOT PUNCHES - LAPPINGTYPE

L-PP_, L-PT_, AL-PP_, AL-PT_, L-PPP_, L-PPT_, AL-PPP_, AL-PPT_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดยาว

ไพลอตพั้นช์ ชนิดยาว

PILOT PUNCHES - LONGTYPE

S-PP_, S-PT_

ไพลอตพั้นช์ มีรูกลาง

ไพลอตพั้นช์ มีรูกลาง

PILOT PUNCHES WITHCENTER HOLE

PP_-C, PT_-C

ไพลอตพั้นช์ มีรูเกลียว

ไพลอตพั้นช์ มีรูเกลียว

PILOT PUNCHES WITHTAPPED HOLE

PPM_, PTM_, A-PPM_, A-PTM_, PPPM_, PPTM_, A-PPPM_, A-PPTM_

ไพลอตพั้นช์ มีร่องลิ่ม

ไพลอตพั้นช์ มีร่องลิ่ม

PILOT PUNCHES WITH KEYGROOVE

PPK_, PTK_, PPPK_, PPTK_, A-PPK_, A-PTK_, A-PPPK_, A-PPTK_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง

STRAIGHT PILOTPUNCHES

PPT_, PTT_, PPPT_, PPTT_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง ผิวขัดมัน

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง ผิวขัดมัน

STRAIGHT PILOTPUNCHES - LAPPED TYPE

L-PPT_, L-PTT_, L-PPPT_, L-PPTT_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง มีรูเกลียว

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง มีรูเกลียว

STRAIGHT PILOTPUNCHES WITH TAPPEDHOLE

PPMT_, PTMT_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง มีร่องลิ่ม

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง มีร่องลิ่ม

STRAIGHT PILOT PUNCHES -KEY GROOVE

PPKT_, PTKT_, PPPKT_, PPTKT_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์

ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์

PILOT PUNCHES- FIXED IN STRIPPER PLATE

PPST_, PTST_, PAST_, A-PPST_, A-PTST_, A-PAST_, PPPST_, PPTST_, PPAST_, A-PPPST_, A-PPTST_, A-PPAST_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน

ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน

PILOT PUNCHES - FIXED INSTRIPPER PLATE - LAPPING TYPE

L-PPST_, L-PTST_, L-PAST_, AL-PPST_, AL-PTST_, AL-PAST_, L-PPPST_, L-PPTST_, L-PPAST_, AL-PPPST_, AL-PPTST_, AL-PPAST_

ไพลอตพั้นช์ปลายรูปร่าง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร

ไพลอตพั้นช์ปลายรูปร่าง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร

SHAPED PILOT PUNCHES- FIXED IN STRIPPERPLATE

PTCP_, PTDP_, A-PTCP_, A-PTDP_

ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร

ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร

STRAIGHT PILOT PUNCHES- FIXED IN STRIPPER PLATE

PPTS_, PTTS_, PATS_, PPPTS_, PPTTS_, PPATS_

ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน

ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน

STRAIGHT PILOT PUNCHES- FIXED IN STRIPPERPLATE - LAPPING TYPE

L-PPTS_, L-PTTS_, L-PATS_, L-PPPTS_, L-PPTTS_, L-PPATS_

ไพลอตพั้นช์ สำาหรับ TRANSFER DIE

ไพลอตพั้นช์ สำาหรับ TRANSFER DIE

PILOT PUNCHES FORTRANSFER DIE

PPTD_, PPTE_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว

ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว

PILOT PUNCHES -MOVABLE TYPE

PPM_, A-PPM_, PPPM_, A-PPPM_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว ผิวขัดมัน

ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว ผิวขัดมัน

PILOT PUNCHES -MOVABLE LAPPING TYPE

L-PPM_, AL-PPM_, L-PPPM_, AL-PPPM_

บูชสำาหรับไพลอตพั้นช์

บูชสำาหรับไพลอตพั้นช์

PILOT EJECTORBUSHINGS

PEB_

ไพลอตพินกำาหนดตำาแหน่ง

ไพลอตพินกำาหนดตำาแหน่ง

LOCATING PILOT PINS

PPL_, PPLM_

25

รายการ

STANDARDPUNCHESพั้นช์มาตรฐาน

พั้นช์มาตรฐาน พั้นช์มีบ่า

พั้นช์มีบ่า

SHOULDER PUNCHES

SP_, A-SP_, SH_, A-SH_, SPH_, A-SPH_

พั้นช์มีบ่า มีรูกลาง

พั้นช์มีบ่า มีรูกลาง

PUNCHES WITH CENTERHOLE

SP_-C

พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ มีรูกลาง

พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ มีรูกลาง

JECTOR PUNCHES WITHCENTER HOLE

JP_-C

พั้นช์สำาหรับงานหนัก

พั้นช์สำาหรับงานหนัก

PUNCHES FOR HEAVYLOAD

AP_, APH_

พั้นช์สำาหรับงานหนัก ผิวขัดมัน

พั้นช์สำาหรับงานหนัก ผิวขัดมัน

PUNCHES FOR HEAVYLOAD - LAPPING TYPE

L-AP_, L-APH_, AL-AP_, AL-APH_

พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก

พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก

TWO STEP TYPE - SHOULDERPUNCHES FOR HEAVY LOAD

APTS_, APHTS_, A-APTS_, A-APHTS_

พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง

พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง

PUNCHES FOR HEAVYLOAD WITH CENTER HOLE

AP_-C, APH_-C

พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร

พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร

JECTOR PUNCHES FORHEAVY LOAD

APJ_, A-APJ_

พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน

พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน

JECTOR PUNCHES FORHEAVY LOAD - LAPPINGTYPE

L-APJ_, AL-APJ_

พั้นช์มีรูเกลียว

พั้นช์มีรูเกลียว

PUNCHES WITH TAPPEDHOLE

MP_, MPH_, A-MPH_, A-MP_

พั้นช์มีรูเกลียว เจียรข้างลำาตัว

พั้นช์มีรูเกลียว เจียรข้างลำาตัว

PUNCHES WITH TAPPEDHOLE & KEY FLAT

G-MP_

พั้นช์มีบ่า ผิวขัดมัน

พั้นช์มีบ่า ผิวขัดมัน

SHOULDER PUNCHES -LAPPING TYPE

L-SP_, L-SH_, L-SPH_

พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป

พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป

TWO STEP PUNCHES WITHTAPPED HOLE

MPTS_, MPHTS_, A-MPTS_, A-MPHTS_

พั้นช์มีรูเกลียว แบบเจคเตอร

พั้นช์มีรูเกลียว แบบเจคเตอร

JECTOR PUNCHES WITHTAPPED HOLE

MJ_, A-MJ_

พั้นช์มีร่องลิ่ม

พั้นช์มีร่องลิ่ม

PUNCHES WITH KEYGROOVE

SKE_, SHKE_, SPKE_

พั้นช์มีรูเกลียว และร่องลิ่ม แบบเจคเตอร

พั้นช์มีรูเกลียว และร่องลิ่ม แบบเจคเตอร

JECTOR PUNCHESTAPPED HOLE & KEYGROOVE

SKJ_, A-SKJ_

พั้นช์ตรง

พั้นช์ตรง

STRAIGHT PUNCHES

SPT_, SHT_, SPHT_

พั้นช์ไม่เจียรปลาย

พั้นช์ไม่เจียรปลาย

PUNCH BLANKS

SPK_, SHK_, SPHK_, A-SPK_, A-SHK_, A-SPHK_, SPK-C_-C, S-SPK_

พั้นช์มีบ่า 2 สเต๊ป

พั้นช์มีบ่า 2 สเต๊ป

TWO STEP TYPE -SHOULDER PUNCHES

SPTS_, SHTS_, SPHTS_

พั้นช์มีบ่า เจียรข้างลำตัว

พั้นช์มีบ่า เจียรข้างลำตัว

SHOULDER PUNCHES -KEY FLAT TYPE

G-SP_, G-SH_, G-SPH_

พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์

พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์

JECTOR PUNCHES

JP_, JPH_, A-JP_, A-JPH_

พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน

พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน

JECTOR PUNCHES -LAPPING TYPE

L-JP_, L-JPH_, AL-JP_, AL-JPH_

พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ เจียรข้างลำาตัว

พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ เจียรข้างลำาตัว

JECTOR PUNCHES - KEYFLAT TYPE

G-JP_, G-JPH_

พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น

พั้นช์มีบ่า ชนิดสั้น

SHOULDER PUNCHES -SHORT TYPE

SS_, SSH_, SSPH_

พั้นช์มีบ่า ชนิดยาว

พั้นช์มีบ่า ชนิดยาว

SHOULDER PUNCHES -LONG TYPE

S-SP_

22

รายการ

ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ

โดเวลพินแบบตัน Dowel Pin (Stright Type)

โดเวลพินแบบตัน

DOWEL PINS - STRAIGHTTYPE

DPS

โดเวลพินแบบมีเกลียว Dowel Pin (Tapped Hole Type)

โดเวลพินแบบมีเกลียว

DOWEL PINS - TAPPEDHOLE TYPE

DPT

BALL PLUNGER

BALL PLUNGER

BALL PLUNGER

BBP

BALL PLUNGER

BALL PLUNGER

BALL PLUNGER

BBS

หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว

หูหิ้วแม่พิมพ์แบบมีเกลียว

HOOKS - BOLT TYPE

HOB

หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น

หูหิ้วแม่พิมพ์แบบแผ่น

HOOKS - PLATE TYPE

HOP

สปริงพลั้งเจอร์

สปริงพลั้งเจอร์

SPRING PLUNGERS

SPL, SPH

ไกด์ลิฟเตอร์

ไกด์ลิฟเตอร์

GUIDE LIFTER PINS

GLF, GLFL

ลิฟเตอร์พิน

ลิฟเตอร์พิน

LIFTER PINS

LTP, LTPH

สตริปเปอร์ไกด์พิน

สตริปเปอร์ไกด์พิน

STRIPPER GUIDE PINS

STGH, STGO

สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง)

สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง)

STRIPPER GUIDE PINSSTRAIGNT TYPE

STPN, STON

สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบถอดได้)

สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบถอดได้)

STRIPPER GUIDE PINSREMOVABLE TYPE

STPR, STOR

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัด

STRIPPER GUIDE BUSHINGPRESS-FIT-TYPE

STBA

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบสวมอัดมีบ่า

STRIPPER GUIDE BUSHINGPRESS-FIT-TYPE WITH HEAD

STBH

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบใช้กาวล๊อตไทต์

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบใช้กาวล๊อตไทต์

STRIPPER GUIDE BUSHINGLOCTITE ADHESIVE TYPE

STBO

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบใช้กาวล๊อตไทต์ มีบ่า

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบใช้กาวล๊อตไทต์ มีบ่า

STRIPPER GUIDE BUSHINGLOCTITE ADHESIVE TYPEWITH HEAD

STBT

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบไม่ใช่น้ำมัน

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบไม่ใช่น้ำมัน

STRIPPER GUIDE BUSHING OIL FREE TYPE

STSF

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบไม่ใช่น้ำมัน มีบ่า

สตริปเปอร์ไกด์บูช แบบไม่ใช่น้ำมัน มีบ่า

STRIPPER GUIDE BUSHINGOIL FREE TYPE WITH HEAD

STBF

แกนประคองสปริง

แกนประคองสปริง

SPRING GUIDERETAINERS

SPGR

สลักประคองสปริง

สลักประคองสปริง

SPRING GUIDE PINS

SPGP

สปริงไกด์ยูนิต

สปริงไกด์ยูนิต

SPRING GUIDE UNIT

SGUN, SED, PRD

DOWEL PINS - TAPPEDHOLE WITH h 7 TYPE

โดเวลพินแบบมีเกลียว และ h7

DOWEL PINS - TAPPEDHOLE TYPE H7

DPTL

28

รายการ

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์

แวร์เพลท

แวร์เพลท

WEAR PLATES(SLIDE PLATES)

WP, WPA

แวร์เพลททองเหลือง

แวร์เพลททองเหลือง

WEAR PLATES BRASS

ITSP, ITSPT, ISSP, IMSP, IMSPT

ไกด์บาร์ (ไกด์เพลท) GB

ไกด์บาร์ (ไกด์เพลท)

GUIDE BARS (GUIDE PLATES)

GB, GBA

ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน

ไกด์บาร์แบบไม่ใช้น้ำมัน

OIL-FREE GUIDE BARS

GBO, GBOH, GBOC

แคม สต๊อปเปอร์

แคม สต๊อปเปอร์

CAM STOPPERS

CST

ชุดรีเทนเนอร์พิน

ชุดรีเทนเนอร์พิน

RETAINER PIN SETS

SPS, SPD, RPSS, RPSS-R, RPSS-N, RPSD, RPSD-R, RPSD-N

สปูลรีเทนเนอร์

สปูลรีเทนเนอร์

SPOOL RETAINERS

SRE

สต๊อปเปอร์โบลท์

สต๊อปเปอร์โบลท์

STOPPER BOLTS F ORBLANK HOLDER

SBH

สโตรคเอ็นบล๊อค (ใช้กับไกด์โพสท์ชนิดสวมอัด)

สโตรคเอ็นบล๊อค (ใช้กับไกด์โพสท์ชนิดสวมอัด)

STROKE END BLOCKS FORPRESS - FIT GUIDE POST

STBL

ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์

ลิ่มล็อคตำแหน่งแม่พิมพ์

LOCATING KEYS

LCK

ชุดดันกลับแคมสไลด์เดอร์

ชุดดันกลับแคมสไลด์เดอร์

RETURNING UNITS FORCAM SLIDER

RCSI, RCSS, RCSA

สต๊อคบล็อค

สต๊อคบล็อค

STOCK BLOCKS ORURETHANE HEIGHTBLOCKS

ST

สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบเปิดด้านล่าง)

สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบเปิดด้านล่าง)

STROKE END PIPES - BOTTOMLESS

SEP

สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบปิดด้านล่าง)

สโตรคเอ็นด์ไปป์ (แบบปิดด้านล่าง)

STROKE END PIPES - WITHBOTTOM

SEPA

แคมฟอลโลเวอร์

แคมฟอลโลเวอร์

CAM COMPULSORYRETURNING FOLLOWER

CRF

แผ่นแคมด้านข้าง

แผ่นแคมด้านข้าง

CAM SIDE PLATES

CSPB

ชุดลูกกลิ้งบังคับแผ่นเหล็ก

ชุดลูกกลิ้งบังคับแผ่นเหล็ก

STOCK GUIDE SETS

SGSRA, SGSBA SGSRB, SGSBB

ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก

ชุดลูกกลิ้งบังคับแม่เหล็ก

STOCK GUIDE SETS

SGS

ชุดลูกกลิ้งยกแผ่นเหล็ก

ชุดลูกกลิ้งยกแผ่นเหล็ก

STOCK LIFTERS

STL

ไกด์บังคับแผ่นโลหะ

ไกด์บังคับแผ่นโลหะ

NEST GUIDES

NGBC, NGBCH, NGBR, NGBL, NGBLH, NGBRH

ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด

ไกด์บังคับแผ่นโลหะ รุ่นประหยัด

ECONOMY TYPED NESTGUIDES

ENGA, ENGB, ENGC

ไกด์บังคับแผ่นโลหะใกล้เคียง

ไกด์บังคับแผ่นโลหะใกล้เคียง

ROUGH GUIDE

RNG

แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ

แผ่นไกด์บังคับแผ่นโลหะ

NEST GUIDE

NGFA, NGFB

ชุดเช็คแผ่นเหล็ก

ชุดเช็คแผ่นเหล็ก

PANEL INPUT DETECTORS

PIDB-L, PIDB-R

ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก

ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก

PRE - HOLDING PUSH PINSETS

PHP20

ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก

ชุดแกนดันแผ่นเหล็ก รุ่นปลายเป็นเหล็ก/ยาง

PRE - HOLDINGPUSH PIN SETS

PHPS, PHPU

ชุดแกนดัน

ชุดแกนดัน

PUSHING PIN SETS

PSPH, PSH

แวร์เพลท

แวร์เพลท

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์

TD001

6

รายการ

ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ

15

รายการ

ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆRETAINERS

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับงานหนัก

END RETAINER SETS FORHEAVY LOAD PUNCH

DRAC, DR-AH, DR-AS, DRBC, DR-BH, DR-BS, EBPL

ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม รุ่น NC PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยม รุ่น NC PROCESS

SQUARE RETAINER SETS FORNC PROCESS

SBD, SBP, SRABP, SR-AND, SR-ANP, SRAP, SRBBP, SR-BND, SR-BNP, SRBP

ชุดรีเทนเนอร์ แบบสี่เหลี่ยม รุ่น MANUAL PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์ แบบสี่เหลี่ยม รุ่น MANUAL PROCESS

SQUARE RETAINER SETS FORMANUAL PROCESS

SBD, SBP, SRA, SR-AD, SRAL, SR-AR, SRB, SR-BD, SRBL, SR-BR

ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมสำหรับงานหนัก รุ่น NC PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์แบบสี่เหลี่ยมสำหรับงานหนัก รุ่น NC PROCESS

SQUARE RETAINER SETS FORHEAVY LOAD - NC PROCESS

SA-DH, SBD, SB-DH, SBP, SHAL, SH-AT, SHBL, SH-BT, SR-AH, SR-BH

ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง แบบยึดรูเดียว

ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง แบบยึดรู

SINGLE BOLT RETAINERS FORCENTER HOLE ROUND PUNCH

SB-RA, SB-RL, SBRP, SBRT

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS

SINGLE BOLT RETAINERS FORMANUAL PROCESS

SBBP, SB-ML, SB-MR, SBMT, SB-SL, SB-SM, SBST

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS

SINGLE BOLT RETAINERS FORNC PROCESS

SBBP, SBMR, SBMS, SB-RR, SB-SS, SB-TR, SB-TS

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น MANUAL PROCESS (แบบหนา 25 มม.)

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น MANUAL PROCESS (แบบหนา 25 มม.)

END RETAINER SETS FOR MANUALPROCESS - 25 mm. THICKNESSTYPE

MTA, MT-AR, MTB, MT-BR, MTMR, MTMS, SBLP

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น NC PROCESS (แบบหนา 25 มม.)

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น NC PROCESS (แบบหนา 25 มม.)

END RETAINER SETS FOR NCPROCESS - 25 mm. THICKNESSTYPE

SBLP, STA, ST-AR, STB, ST-BR, STMR, STMS

พั้นช์สำหรับซีเล็ครีเทนเนอร์

พั้นช์สำหรับซีเล็ครีเทนเนอร์

PUNCHES FOR SELECTRETAINER

SLLA, SLLB, SLLC, SLLD, SLLE, SLSA, SLSB, SLSC, SLSD, SLSE

ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - NC PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - NC PROCESS

END RETAINER FOR HIGHTENSILE STEEL - NC PROCESS

DR-ALH, DR-ANH, DRARH, DR-BLH, DR-BNH, DRBRH, EBPL

ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูงสำหรับงานหนัก - NC PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูงสำหรับงานหนัก - NC PROCESS

HEAVY LOADEND RETAINER FOR HIGHTENSILE STEEL - NC PROCESS

DRACH, DR-AHH, DR-ASH, DRBCH, DR-BHH, DR-BSH, EBPL

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC PROCESS

END RETAINER SETS FOR CENTERHOLE ROUND PUNCH - NC PROCESS

EBPA, ENAL, EN-AN, EN-CA

ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับรุ่น MANUAL PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับรุ่น MANUAL PROCESS

END RETAINER SETS FORMANUAL PROCESS

EBDL, EBPL, ER-AD, ER-AL, ER-AN, ERAR, ER-BD, ER-BL, ER-BN, ERBR

ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับกระบวนการ NC PROCESS

ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับกระบวนการ NC PROCESS

END RETAINER SETS FORNC PROCESS

DR-AD, DR-AL, DR-AN, DRAR, DR-BD, DR-BL, DR-BN, DRBR, EBDL, EBPL

7

รายการ

ไดเซท

8

รายการ

บล็อคได

3

รายการ

แผ่นเหล็กเจียรนัยมาตรฐาน

12

รายการ

พั้นช์ชุบTICN

พั้นช์มีบ่า ชุบ TiCN

พั้นช์มีบ่า ชุบ TiCN

SHOULDER PUNCHES -TiCN COATING TYPE

C-SH_,C-SPH_, AC-SH_, AC-SPH_

พั้นช์มีบ่าแบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN

พั้นช์มีบ่าแบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN

JECTOR PUNCHES - TiCNCOATING TYPE

C-JPH_, AC-JPH_

พั้นช์หัวเทเปอร์ ชุบ TiCN

พั้นช์หัวเทเปอร์ ชุบ TiCN

TAPERED HEAD PUNCHES- TiCN COATING TYPE

C-TSSH_, C-TSPH_

พั้นช์สำหรับงานหนัก ชุบ TiCN

พั้นช์สำหรับงานหนัก ชุบ TiCN

PUNCHES FOR HEAVYLOAD - TiCN COATING TYPE

C-AP_,C-APH_ AC-AP_, ACAPH_

พั้นช์สำหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN

พั้นช์สำหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN

JECTOR PUNCHES FORHEAVY LOAD - TiCN COATINGTYPE

C-APJ_, AC-APJ

พั้นช์สำหรับงานหนัก มีรูกลาง ชุบ TiCN

พั้นช์สำหรับงานหนัก มีรูกลาง ชุบ TiCN

PUNCHES FOR HEAVY LOADWITH CENTER HOLE - TiCNCOATING TYPE

C-AP_, C-APH_

พั้นช์เจคเตอร์ สำหรับงานหนัก มีรูกลาง ชุบ TiCN

พั้นช์เจคเตอร์ สำหรับงานหนัก มีรูกลาง ชุบ TiCN

JECTOR PUNCHES FORHEAVEY LOAD - TiCN COATINGTYPE

C-AHJ_-C

พั้นช์มีบ่าชนิดสั้น ชุบ TiCN

พั้นช์มีบ่าชนิดสั้น ชุบ TiCN

SHOULDER PUNCHESSHORT TYPE - TiCNCOATING TYPE

C-SSH_,C-SSPH_, AC-SSH_, AC-SSPH

พั้นช์มีรูเกลียว ชุบ TiCN

พั้นช์มีรูเกลียว ชุบ TiCN

PUNCHES WITH TAPPEDHOLE - TiCN COATING TYPE

C-MPH_, AC-MPH_

พั้นช์มีร่องลิ่ม ชุบ TiCN

พั้นช์มีร่องลิ่ม ชุบ TiCN

PUNCHES WITH KEY GROOVE- TiCN COATING TYPE

C-SHKE_, C-SPKE_, AC-SHKE_, AC-SPKE_

ไพลอตพั้นช์ ชุบ TiCN

ไพลอตพั้นช์ ชุบ TiCN

PILOT PUNCHES - TiCNCOATING TYPE

C-PPP_, C-PPT_, AC-PPP_, AC-PPT_

ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ชุบ TiCN

ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ชุบ TiCN

PILOT PUNCHES FIXED INSTRIPPER PLATE - TiCNCOATING TYPE

C-PPP_, C-PPT_, C-PPA_, AC-PPP_, AC-PPT_, AC-PPA_

1

รายการ

พั้นช์เซอร์เมทCERMET

25

รายการ

พั้นช์บอลล็อค

ชุดรีเทนเนอร์แบบบอลล็อค (สำหรับงานทั่วไป)

ชุดรีเทนเนอร์แบบบอลล็อค (สำหรับงานทั่วไป)

BALL LOCK RETAINER -LIGHT LOAD

LR-LA, LRLB, LRLC

ชุดรีเทนเนอร์แบบบอลล็อค (สำหรับงานหนัก)

ชุดรีเทนเนอร์แบบบอลล็อค (สำหรับงานหนัก)

BALL LOCK RETAINER -HEAVY LOAD

LRBH, LRCH, LR-LH

ซีเล็คเทนเนอร์-รุ่นมือดึง (SELECT RETAINER SETS - MANUAL TYPE)

ซีเล็คเทนเนอร์-รุ่นมือดึง

SELECT RETAINER SETS -MANUAL TYPE

SLS-AM, SLS-BM

ซีเล็ครีเทนเนอร์-รุ่นกระบอกกลมดึง (SELECT RETAINER SETS - AIR TYPE)

ซีเล็ครีเทนเนอร์-รุ่นกระบอกกลมดึง

SELECT RETAINER SETS - AIRTYPE

SLS-AA, SLS-BA, SLS-SAA, SLS-SBA

บล็อคพั้นช์ BLOCK PUNCHES

บล็อคพั้นช์

BLOCK PUNCHES

HP_, HSP_, PHP_

บล็อคพั้นช์ แบบมีรูเกลียว BLOCK PUNCHES WITH TAPPING

บล็อคพั้นช์ แบบมีรูเกลียว

BLOCK PUNCHES WITH TAPPING

HM_, HSM_, PHM_

บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีรูเกลียว JECTOR BLOCK PUNCHES WITH TAPPING

บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีรูเกลียว

JECTOR BLOCK PUNCHES WITH TAPPING

HJM_, HSJM_, PHJM_

บล็อคพั้นช์ แบบมีร่องลิ่ม JECTOR BLOCK PUNCHES WITH TAPPING

บล็อคพั้นช์ แบบมีร่องลิ่ม

JECTOR BLOCK PUNCHES WITH TAPPING

HK_, HSK_, PHK_

บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีร่องลิ่ม JECTOR BLOCK PUNCHES WITH KEY GROOVE

บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีร่องลิ่ม

JECTOR BLOCK PUNCHES WITH KEY GROOVE

HJK_, HSJK_, PHJK_

บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว BLOCK PUNCHES WITH SINGLE FLANGE

บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว

BLOCK PUNCHES WITH SINGLE FLANGE

HF_, HSF_, PHF_

บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่าข้างเดียว JECTOR BLOCK PUNCHES WITH SINGLE FLANGE

บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่าข้างเดียว

JECTOR BLOCK PUNCHES WITH SINGLE FLANGE

HJF_, HSJF_, PHJF_

บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่า 2 ข้าง BLOCK PUNCHES WITH DOUBLE FLANGE

บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่า 2 ข้าง

BLOCK PUNCHES WITH DOUBLE FLANGE

HW_, HSW_, PHW_

บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่า 2 ข้าง JECTOR BLOCK PUNCHES WITH DOUBLE FLANGE

บล็อคพั้นช์ แบบเจคเตอร์ มีบ่า 2 ข้าง

JECTOR BLOCK PUNCHES WITH DOUBLE FLANGE

HJW_, HSJW_, PHJW_

บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว ความหนาบ่า 10 มม. BLOCK PUNCHES FLANGE THICKNESS 10 mm. SINGLE FLANGE TYPE

บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่าข้างเดียว ความหนาบ่า 10 มม.

BLOCK PUNCHES FLANGE THICKNESS 10 mm. SINGLE FLANGE TYPE

AHF_, AHSF_, APHF_

บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่า 2 ข้าง ความหนาบ่า 10 มม. BLOCK PUNCHES FLANGE THICKNESS 10 mm. DOUBLE FLANGE TYPE

บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่า 2 ข้าง ความหนาบ่า 10 มม.

BLOCK PUNCHES FLANGE THICKNESS 10 mm. DOUBLE FLANGE TYPE

AHW_, AHSW_, APHW_

บล็อคพั้นช์ BLOCK PUNCHES STOPPER FLANGE TYPE

บล็อคพั้นช์

BLOCK PUNCHES STOPPER FLANGE TYPE

HT_, HST_, PHT_

บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์ BLOCK PUNCHES FREE SIZE TYPE

บล็อคพั้นช์ แบบฟรีไซส์

BLOCK PUNCHES FREE SIZE TYPE

FHP_, FPHP, FHM_, FPHM_, FHK_, FPHK_, FHF_, FPHF_, FHW_, FPHW_

พั้นช์ตรง STRAIGHT PUNCHES

พั้นช์ตรง

STRAIGHT PUNCHES

HPC_, HSPC, PHPC_, HMC_, HSMC_, PHMC_, HKC_, HSKC_, PHKC_, HFC_, HSFC_, PHFC_,HWC_, HSWC_, PHWC_

พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์ JECTOR STRAIGHT PUNCHES

พั้นช์ตรง แบบเจคเตอร์

JECTOR STRAIGHT PUNCHES

HJMC_, HSJMC_, PHJMC_, HJKC_, HSJKC_, PHJKC_, HJFC_, HSJFC_, PHJFC_, HJWC_, HSJWC_, PHJWC

บล็อคพั้นช์แบลงค์ BLOCK PUNCH BLANKS

บล็อคพั้นช์แบลงค์

BLOCK PUNCH BLANKS

HHPU, HPHPU, HHMU, HPHMU, HHKU, HPHKU, HHFU, HPHFU, HHWU, HPHWU, HHTU, HPHTU

บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์ JECTOR BLOCK PUNCH BLANKS

บล็อคพั้นช์แบลงค์ แบบเจคเตอร์

JECTOR BLOCK PUNCH BLANKS

BJUB, BJRB, BJZB, BJAB

พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป

พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานทั่วไป

BALL LOCK PUNCHES -LIGHT LOAD

PL_,PLG_

พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานหนัก

พั้นช์บอลล็อค สำหรับงานหนัก

BALL LOCK PUNCHES -HEAVY LOAD

PH_,PHG_

พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานทั่วไป

พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานทั่วไป

JECTOR BALL LOCKPUNCHES - LIGHT LOAD

PJL_, PJLG_

พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานหนัก

พั้นช์บอลล็อค แบบเจคเตอร์ สำหรับงานหนัก

JECTOR BALL LOCKPUNCHES - HEAVY LOAD

PJH_, PJHG_

6

รายการ

พั้นช์และไดในงานปั้มขึ้นรูป

10

รายการ

ส่วนประกอบของไดเซท

Shotcut